Mangold AB Bokslutskommuniké för perioden 2018-01-01 - 2018-12-31

Highlights

  • Rörelsens intäkter för fjärde kvartalet steg med 6% till 40,2 (37,8) mkr
  • Resultat före skatt för fjärde kvartalet steg med 41% till 5,5 (3,9) mkr
  • Eget kapital per aktie vid årets slut uppgick till 197,7 (176,8) kronor
  • Föreslagen utdelning per aktie uppgår till 4,6 (5,2) kronor

Oktober - december
Rörelsens intäkter 40,2 (37,8) mkr
Resultat före skatt 5,5 (3,9) mkr
Resultat per aktie 7,3 (6,1) kr
Eget kapital per aktie 197,7 (176,8) kr

Januari - december
Rörelsens intäkter 134,7 (138,6) mkr
Resultat före skatt 13,2 (16,1) mkr
Resultat per aktie 23,16 (26,18) kr

Kommentarer från Verkställande Direktören:

Q4 har varit ett mycket utmanande kvartal. Mangolds verksamhet har präglats av en sjunkande börs och en omvärld med stor politisk osäkerhet. Under dessa bistra förutsättningar har vi levererat ett bra kvartal, både intäkter och resultat överstiger föregående år.

Kostnaderna på Private Banking fortsätter att sjunka efter de åtgärder som genomförts under 2018 och kommer att ge fullt genomslag 2019. Vi har under 2018 ökat andelen räntebärande förvaltning vilket trots en sjunkande börs gett bra avkastning till kunderna, detta bidrar också till en stabilare intäktsbas. Den planerade ökningen av antalet anknutna ombud har i allt väsentligt genomförts, liksom en serie av marknadsinriktade aktiviteter. Under Q4 2018 passerade vi 10,000 depåer och vi ser ett fortsatt stabilt kundinflöde.

Inom Investment Banking har tyngdpunkten tydligt förflyttats till företrädesemissioner och M&A, medan aktiviteten inom introduktioner har avmattats. Såväl intäkter som resultat för detta segment är avsevärt bättre än Q4 föregående år, vilket får anses som ett styrketecken givet den försvagade marknaden.

I maj 2018 förvärvade Mangold 25% av Ress Capital AB, förvaltare av en AIF-fond inriktad mot förvaltning av livförsäkringar på den amerikanska marknaden. Ress Capital förvaltar nu en portfölj på 117 musd och avkastningen för andelsägarna, uppgick till 9,91%.

Mangolds andra intressebolag, Skandinaviska Kreditfonden AB ("SKF"), uppvisar en kraftig tillväxt: det förvaltade kapitalet i bolagets första fond har vuxit från 1,2 mdr för ett år sedan till knappt 3,0 mdr. Andelsägarna i fonden har erhållit en avkastning om 7,02%.

Intressebolagens bokförda värde vid årets utgång uppgår till 14,7 (2,9) mkr, och resultatandelen för 2018 utgör 3,7 (1,5) mkr.

När det gäller bolagsinterna frågor, tog arbetet kring anpassning till GDPR en hel del resurser i anspråk men kunde slutföras i tid och enligt plan. Den nyligen avslutade fusionen mellan Mangold KF AB och Mangold Fondkommission AB innebär en besparing av administrativa resurser. Arbetet med att förbättra intern styrning och kontroll fortsätter, bl.a. med en ny CFO på plats sedan årsskiftet.

Den avsevärt förbättrade finansiella ställningen medger fortsatt expansion av Mangolds verksamhet. Vi ser fram emot 2019 med tillförsikt, det något osäkra marknadsläget till trots, och planerar för tillväxt med bibehållen lönsamhet.

Kommande rapporttillfällen:

Årsstämma 10 april 2019
Delårsrapport kvartal 1 2019 24 april 2019
Delårsrapport kvartal 2 2019 17 juli 2019
Delårsrapport kvartal 3 2019 16 oktober 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 30 januari 2019

Per Åhlgren
Styrelseordförande

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Ann-Marie Thörn
Styrelseledamot

Peter Serlachius
Styrelseledamot

Maria Friman
Styrelseledamot

Vid frågor: 08-5030 1559
Per-Anders Tammerlöv, verkställande direktör

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 12.00 CET den 30 januari 2019.


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380