Årsstämmokommuniké Mangold

Mangold AB (publ) genomförde måndagen den 18 april 2017 ordinarie årsstämma.

Vid årsstämman fattades följande beslut:
- Resultat- och Balansräkning samt vinstdisposition fastställdes. Det beslutades att lämna en utdelning om 2,40 kronor per aktie med den 20 april 2017 som avstämningsdag.
- Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
- Per Åhlgren, Ann-Marie Thörn, Marie Friman och Peter Serlachius valdes till styrelseledamöter.
- Per Åhlgren utsågs till styrelsens ordförande.
- Val av PWC med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.
- Arvode till revisor, styrelse samt styrelseordförande fastställdes.
- Styrelsen bemyndigades att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 100 000 aktier i Mangold AB. Emission skall kunna ske genom apport eller kvittning.

Stockholm, 2017-04-18

Per-Anders Tammerlöv
Verkställande Direktör

Om Mangold
Mangold är en oberoende fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två Segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm, AktieTorget och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Denna information är sådan information Mangold AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 18 april 2017 kl 11:15.


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet.

Bransch
Finansiella tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn MANG ISIN-kod SE0001449380