WntResearch - Omstart med bättre odds - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar WntResearch

Mangold rekommenderar Köp i WntResearch med riktkurs 3,30 kronor. Bolaget som utvecklar läkemedelskandidaten Foxy-5 gör en omstart med ny vd och nya prioriteringar. Foxy-5 ska användas som behandling vid koloncancer i syfte att förebygga metastaser och återfall av cancer efter operation. Studien, kallad Neofox, planeras att återgå till full aktivitet under sommaren efter att ha gått på nedsatt hastighet till följd av pandemin. För att driva Neofox-studien fram till interimanalys på 120 patienter behöver bolaget kapital och genomför därför nu en fullt garanterad nyemission. Interimanalys är planerad att ske i slutet av 2022 och kommer enligt Mangold att bli vägledande för hur Neofox-studien ska slutföras.  

Med ny vd finns nu erfarenhet i bolaget att ta en lakemedelskandidat genom ett kliniskt program med syfte att nå ett marknadsgodkännande. Mangold anser därför att bolagets möjligheter att effektivt genomföra Neofox-studien och att ingå partneravtal ökat väsentligt. Utöver att säkra genomförandet av Neofox-studien prioriteras utveckling av en mer effektiv tillverkning av Foxy-5 och därigenom även kunna stärka upp patentskyddet för Foxy-5. Bolaget avser även att intensifiera sökandet efter en möjlig partner.

Mangold har valt att uppdatera sin riskjusterade värderingsmodell med hänsyn till bolagets egna marknadsantaganden. Utifrån en specifik marknad med patienter som har koloncancer och befinner sig i stadium II och III bedöms Foxy-5 potentiellt kunna behandla en stor andel av patienterna. Mangold anser att bolaget värderas lågt jämfört med liknande bolag. Detta värderingsgap kan enligt Mangold minska med en lyckad patientrekrytering i fas 2-studien och ett positivt utfall av interimanalysen.

Tisdag 20 april

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]  

+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.