Simris Alg - Ett hav av möjligheter - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Simris Alg

Mangold tar upp Simris Alg till bolagsbevakning. Simris Alg är ett bioteknikbolag som utvecklar bioaktiva ämnen från odlade mikroalger till produkter inom olika områden som kosttillskott, kosmetik och läkemedel. Bolaget har utvecklat en industriell process för odling av mikroalger och äger hela värdekedjan från odling till färdig produkt. Mangold ser potential i att bolaget kan utveckla nya ämnen från mikroalger, vilket uppbringar ett teknologivärde. I ett första skede ska bolaget växa på omega-3-marknaden. Bolagets verksamhet bidrar till en hållbar tillväxt vilket Mangold på sikt tror kommer att attrahera allt fler investerare. I tillägg har Mangold identifierat ett begränsat antal bolag som konkurrenter inom området för mikroalger som alternativ till fiskolja.

Bolaget går nu in i en kommersiell fas vilket föranleder oss att tro på att försäljningen ökar kraftigt under prognosperioden 2020-2027. Från 2022 räknar vi med en tillväxttakt på 20 procent. Med sina första produkter har Simris Alg riktat sig till wellnessmarknaden som uppvisar hög tillväxt. Mangold anser att Simris Alg har goda möjligheter att växa på denna marknad.

En DCF-värdering har genomförts av Simris Alg för att få fram ett motiverat värde på aktien. Mangold har utgått från tre olika scenarion i en känslighetsanalys med utgångspunkt från avkastningskrav och försäljning. I ett tänkt basscenario får vi ett motiverat värde på 2,68 kronor. För att detta ska materialiseras krävs en lyckad lansering i USA och att fler produkter utvecklas. Tecken på att bolaget rör sig mot lönsamhet ser vi även som trigger för högre aktiekurs.

Måndag 12 oktober 2020

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.