Sensodetect - Krattat för genombrott

Mangold uppdaterar Sensodetect

Medicinteknikbolaget Sensodetect går in i en spännande fas där dess produkt, Bera, som ska diagnostisera psykiska sjukdomar, har validerats på tänkt marknad. Lansering har inletts i Bolivia som är en av bolagets fokusmarknader. Mangold bedömer att 2020 kan bli året då bolagets försäljning tar fart.

Mangold väntar sig att försäljning tar fart under första halvåret 2020. I våra prognoser har vi fått skjuta fram försäljningen vilket lett till något lägre prognoser i jämförelse med vår tidigare analys. För 2020 ser vi att bolaget bör kunna installera runt 100 system. Det bör generera intäkter på 60 miljoner kronor.

Givet att försäljningen tar fart under 2020 och att bolaget får försäljning i fler länder i Sydamerika samt etablerar fäste i Europa ser Mangold uppsida i aktien. Vår DCF-värdering i ett basscenario ger ett motiverat värde på 4,41 kronor vilket visar på stor potential i aktien. Det ska jämföras med vår tidigare uppdatering då värdet uppgick till 4,90 kronor. Framskjuten försäljning ligger i huvudsak bakom justeringen i DCF-värdet. 

Onsdag 4 mars 2020

Kontaktuppgifter till Mangold Insight

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight:
Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer :
Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.