Sensodetect - Bättre ljud i skällan

Mangold tar upp bevakning på Sensodetect.

Mangold tar upp bevakningen på det medicintekniska bolaget Sensodetect listat på Spotlight. Bolaget har tagit fram en teknologi som kallas Bera och som ska ge diagnosstöd, inte ersätta traditionella metoder, vid psykiska sjukdomar som ADHD, schizofreni och autism.

Den har tagit lång tid på sig få något genomslag på marknaden. Med en nystart där en ny styrelse och en mer säljfokuserad vd samt  förbättrad produkt ska bolaget etablera sig på fokusmarknader för att sedan kunna växa på bredare front. Detta gör att vi väntar oss att försäljningen kommer igång under det andra halvåret 2019 för att sedan öka kraftigt under 2020.

I vår värderingsansats har vi tagit fram tre scenarion som tar hänsyn till hur bolaget kommer att lyckas med sin försäljning under kommande år. Oavsett scenario visar vår DCF-modell att förväntningarna på bolaget är lågt ställda vilket också indikeras vid en jämförande värdering. I vårt bas-scenario uppgår DCF-värdet till 4,90 kronor vilket visar på stor uppsida om bolaget får acceptans för sin teknologi.  

Fredag 30 augusti 2019

Kontaktuppgifter till Mangold Insight:
Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight
Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer
Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.
Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.
Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.