Scandinavian Health Innovations - Tillväxt trots utmaningar - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Health Innovations

Scandinavian Health Innovations (SHI) uppvisar stadig tillväxt, så även under ett mer utmanande första kvartal, med negativt påverkande omvärldsfaktorer. Under årets första kvartal ökade SHI omsättningen med 22 procent till 2,3 miljoner kronor.

SHI vill bredda till fler kanaler och plattformar och har en offensiv expansionsplan för detta. Det innebär förvärv och en rad nya produktlanseringar. Tidigare kommunicerade prognoser upprepas, med en viss förskjutning framåt på grund av omvärldsfaktorer.

Mangolds DCF-värdering ger ett motiverat värde per aktie som uppgår till 24,7 kronor. Det är i linje med tidigare analys och en uppsida på över 150 procent. Aktien framstår som attraktivt värderad utifrån vår DCF-värdering. Mangold bedömer att vinstgenerering och tillväxt tydligare materialiseras 2021 vilket bör ge stöd åt högre värdering.

måndag 25 maj 2020

Kontaktuppgifter till Mangold Insight
Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.