Scandinavian Enviro Systems - Utrullning tar fart - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Scandinavian Enviro Systems

Scandinavian Enviro Systems som utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av uttjänta däck har sett ett tilltagande och generellt ökat intresse för hållbarhet. En märkeshändelse för Enviro är att Michelin, en världsledande fransk däcktillverkare gått in i bolaget som största ägare. En avsiktsförklaring gällande strategiskt partnerskap mellan parterna ska slutförhandlas under hösten 2020. Partnerskapet ser vi både som ett bevis för att Enviros teknik är unik och som en kommersiell drivkraft som öppnar upp för en global marknad.

Enviro har under våren genomfört ett antal investeringar i syfte att öka utvinningsmängden samt bredda användningen av utvunnen hållbar olja, det vill säga pyrolysolja som är ett supplement till fossila bränslen. Med förbättrade marknadsförutsättningar ser Mangold potential i bolaget och vi väntar oss att intäkterna kommer att öka kraftigt från bolagets återvinningsanläggningar under 2021 och framåt.

Mangold har skruvat upp sina prognoser till följd av avsiktsförklaringen med Michelin som för tillfället slutförhandlas samt förbättrade tillväxtutsikter. Mangolds DCF-värdering resulterar i en riktkurs på 5,00 kronor per aktie. Det innebär en uppsida om 130 procent från nuvarande börskurs. Riktkursen har således justerats uppåt från initialanalysens 1,5 kronor per aktie.

Tisdag 29 september 2020

Kontaktuppgifter till Mangold Insight:

Analyst, Insight:
Fia Andersson
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5098

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.