Pharmacolog - Stark tillväxt väntas

Mangold uppdaterar Pharmacolog

Pharmacolog har under 2019 gjort flera framsteg. Försäljningen ökade till 2,2 miljoner kronor jämfört med 1,0 året innan. Dock så hade Mangold förväntningar om en högre försäljning. En förändrad försäljningsstrategi och förskjutna order har lett till att det andra halvåret inte motsvarade våra förväntningar.

Mangold har valt att skjuta fram intäktsökningar vilket också lett till att vinstökning dröjer. För 2020 beräknas försäljningen öka kraftigt till 10 miljoner kronor. Bolaget väntas fortsatt visa förluster enligt vår prognos fram till 2022.

Mangold värderar aktien till 15,2 kronor vilket också gäller som riktkurs. Det medför en uppsida i aktien på över 140 procent. I vår initialanalys från 2019 uppgick DCF-värdet till 20 kronor. Framflyttade vinster har påverkat DCF-värdet i största utsträckning.

2020-02-27

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.