Parans Solar Lightning - Parans i startgropen

Mangold upprepar basscenario i uppdaterad analys.

Mangold upprepar tidigare syn på Parans. Bolaget har dels stärkt sin balansräkning efter en företrädesemission som inbringat 22,5 miljoner kronor och dels ett utökat partnernätverk som vi väntar oss resulterar i order under det andra halvåret 2019. 

Intressanta förhandlingar med ett kinesiskt bolag om ett strategiskt samarbete kan komma att ge ett rejält lyft för Parans försäljning. 

Vi upprepar vårt basscenario, baserat på vår DCF-modell, med mindre förändringar om ett fundamentalt värde på 2,95 kronor per aktie. Det ger en uppsida på drygt 100 procent i aktien.

Fredag 28 juni 2019

Kontaktuppgifter till Mangold Insight
Chef Mangold Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight
Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer
Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.
Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.
Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.