Parans Solar Lighting - Kina-affär i hamn - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Parans Solar Lighting  

Parans Solar Lighting (Parans) har slutfört den affär med Kina som bolaget upparbetat under lång tid. Detta leder till att Parans kommer att få tillgång till en större marknad och därmed bättre möjligheter att växa. Med ett dotterbolag i Kina skapas en bättre struktur för bolaget som gör att det blir både mer uthålligt och starkare. 

Det kinesiska bolaget Qingadao Photon Technology (QPT) blir delägare i Parans med 29,9 procent. Ett dotterbolag ska upprättas i Kina som tar över verksamhet för utbyggnad av telekomutrustning. Flera distrikt i Kina står inför en utbyggnad av denna typ av utrustning. QPT har varit framgångsrik med testorder som nu ska materialiseras i faktiska order tillsammans med Parans vilket kan ge bolaget betydande intäkter från 2021, Kärnaffären, solljus i fastigheter, väntas  i sin tur påverkas negativt av viruspandemin vilket medfört att Mangold skjutit fram vissa intäkter.  

Vår DCF-värdering ger ett motiverat värde per aktie på 2,94 kronor vilket medför en uppsida på över 100 procent. Det är en ökning jämfört med vårt tidigare värde som uppgick till 2,55 kronor per aktie. Då har vi räknat med full utspädning av aktier med hänsyn till emissionen med QPT och pågående nyttjandeperiod av teckningsoptioner.

Måndag 18 maj 2020

Kontaktuppgifter till Mangold Insight
Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.