Oboya - Odling i turnaround

Mangold rekommenderar köp i Oboya

Mangold inleder bevakning av odlingsföretaget Oboya med rekommendationen Köp och en riktkurs på 3,00 kronor per aktie i ett tolv månaders perspektiv. Oboya befinner sig i en vinst turnaround vilket kommer att väga upp för svaghet i efterfrågan under 2020 till följd av covid-19 pandemin. Odlingsindustrin erbjuder en stark organisk tillväxt på omkring 10 procent per år vilket gör Oboya-aktien attraktiv trots en skakig utveckling under 2020.

De negativa effekterna av viruspandemin syns framförallt bland odlare till restauranger medan odlare till dagligvaruhandeln har fortsatt god efterfrågan. Vi ser ett positivt resultatsving om 20 miljoner kronor 2020 jämfört med 2019 drivet av åtgärder vidtagna inom inköp, produktion och försäljning. Detta lägger grunden för fortsatta vinstförbättringar under 2021 till 2023.

Med en DCF värdering på 3,00 per aktie och låga försäljnings- och vinstmultiplar på aktuell börskurs upplever vi Oboya-aktien som klart intressant i ett risk-reward perspektiv. Realisering av resultatlyftet under innevarande år kommer att vara katalysatorn för Oboya-aktien.

Onsdag 1 april 2020

Kontaktuppgifter till Mangold Insight

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight:
Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer :
Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.