Mantex - Billigt flis - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Mantex

Mantex röntgenteknik innebär ett viktigt teknikskifte avseende effektivitet i att mäta flis och annan biomassa inom kraftverks- och pappersmassaindustrin som kan bli industristandard. Produkterna Flow Scanner och Biofuel Analyzer väntas spela en stor roll i omställningen till en mer hållbar energiproduktion. Mangold bedömer att aktien kommer att triggas av positiva händelser i samband med färdigställandet av Biofuel Analyzer och en växande orderingång för sina produkter under 2021.

Marknaden för Mantex omfattas av ett stort antal massaproducenter och biokraftverk. Mangolds prognos för dess totala intäkter av bolagets två produkter uppgår till drygt 220 miljoner kronor år 2025. Det motsvarar en tillväxt på 10 procent per år i snitt. Bolagets produkt Flow Scanner säljs genom ett bolag som ägs tillsammans med Andritz, en global leverantör av systemlösningar och processutrustning till pappers- och massaindustrin. Med denna strategi kan Mantex snabbt nå ut på den stora marknaden. Försäljning av Biofuel Anlayzer väntas inledas under 2021.

Mangold har värderat Mantex enligt en DCF-modell till 0,77 kronor per aktie, vilket också blir vår riktkurs. Det inkluderar utspädning av tillkommande aktier i samband med teckningsoptioner och en riskjustering om 50 procent då bolaget är i en tidig fas i sin kommersialisering. Det medför uppsida på över 200 procent. Med Mangolds prognoser för 2022 handlas Mantex till ett framåtblickande P/E på 2,3. Det anser vi är allt för lågt. Mangolds motiverade värde på 0,75 kronor per aktie innebär en P/E-multipel om 7x på 2022 års prognostiserade vinst.

Tisdag 3 november 2020

KONTAKT 

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.