Kollect - Växlar upp efter lockdown - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Kollect

Kollect, ett bolag på Irland inom digital avfallshantering, har inlett årets första kvartal med fortsatt hög tillväxt. Intäkterna uppgick till 13,1 miljoner kronor, en ökning med 47 procent. Återkommande intäkter står nu för över 60 procent, vilket i sin tur påverkat bruttomarginalen positivt. Bolagets kostnader har ökat vilket har påverkat resultatet, en följd av högre marknadsföringskostnader. Mangold bedömer att break-even kan komma att skjutas fram något kvartal. Vinst väntas 2022. 

En växande Bigbin-verksamhet har främst bidragit till ökade intäkter under första kvartalet. Mangold har reviderat sina prognoser, då potentialen inom detta område bedöms som stor. Bolaget har endast tagit tio procent av en potentiell tänkt marknad, då enbart på Irland. Utöver det väntar sig Mangold att de icke återkommande intäkterna ökar i takt med att covid-restriktioner lättas upp så att restaurang och hotell samt byggen kan öppna upp.

Kollect har tagit upp en överbryggningskredit som ska hjälpa bolaget att klara sina åtaganden fram tills dess att bolaget kan ta in nytt kapital. Detta ska ske i augusti i samband ett teckningsoptionsprogram. Då kan bolaget ta in upp emot 55 miljoner kronor vilket ska användas för fortsatt expansion. Mangold har valt att höja riktkursen för Kollect till 25,00 kronor på ljusa utsikter för fortsatt expansion främst inom Bigbin-verksamheten.

Fredag 28 maj 2021

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer : Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. 

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.