Kollect - Sopor på tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Kollect

Kollect, som verkar inom sopindustrin på Irland, har parerat utmaningar under 2020 på ett föredömligt sätt. Bolagets omsättning har ökat med 38 procent till 46 miljoner kronor. Denna ökning har drivits på av ett förvärv på Irland inom Bigbin-verksamheten. De återkommande intäkterna i bolaget ökar och stod för 61 procent under det fjärde kvartalet. Förlusterna och andelen kostnader sett till omsättning minskar vilket sammantaget medfört att bolaget tagit ett stort steg fram mot förväntad lönsamhet under 2021.

Bolaget har valt att växa sin verksamhet på Irland och så småningom i grannlandet Storbritannien inklusive Nordirland. Då bolagets verksamhet fortsatt är i sin linda med expansion i ett antal städer på Irland ser vi goda möjligheter för att bolaget visar tillväxt under kommande år. Mangold har räknat med en tillväxttakt på 15 procent i snitt per år under den kommande 5-årsperioden.

Mangold har justerat prognoser till följd av pandemin och lagt ett större fokus på Bigbin-verksamheten. Med en förbättrad bruttomarginal väntar sig Mangold att Kollect gör vinst under 2021 och då kan aktien stå inför en rejäl uppvärdering. Mangold sätter en riktkurs på 17 kronor, motsvarande en uppsida på över 100 procent.

Tisdag 2 mars

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.