Inhalation Sciences - Tillväxtcaset intakt - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Inhalation Sciences

Inhalation Sciences levererar under årets första kvartal på den tillväxtresa som bolaget har framför sig. Intäkterna steg kraftigt under det första kvartalet till 5,7 miljoner kronor från 0,7 miljoner samma period föregående år. Rörelseresultat uppgick till 1,1 miljoner kronor under perioden vilket visar på att bolaget nu tagit steg mot att kunna nå vinst 2020.

Efter kvartalets utgång har bolaget sålt sitt aktieinnehav i intresseföretaget Ziccum. Det gav bolag 21 miljoner kronor som till större del kommer att redovisas som vinst under det andra kvartalet. Det gör att bolaget kan finansiera kommande utveckling av systemet PreciseInhale. 

Mangold har valt att justera försäljningsprognoserna som medför en höjning samt sett över avkastningskravet som sänkts. Det ger sammantaget ett högre värde på bolaget. Vår nya riktkurs sätts till 18,9 kronor vilket medför en ökning med drygt 30 procent jämfört med tidigare då det uppgick till 14,4 kronor. Sett till nuvarande kurs på drygt 12 kronor utgör uppsidan över 50 procent.

Fredag 8 maj

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag. 

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.