Inhalation Sciences - Precisa system på tillväxtresa

Mangold tar upp bevakning på Inhalation Sciences

Mangold inleder bevakning av Inhalation Sciences med rekommendationen Köp och en riktkurs på 11,6 kronor på 12 månaders sikt. Inhalation Sciences är ett medicintekniskt bolag som utvecklat ett nytt laboratoriesystem, Preciseinhale i syfte att underlätta för forsknings- och läkemedelsbolag att få fram nya läkemedel inom bland annat lungsjukdomar. Detta system kan mäta hur partiklar i inandningsluft påverkar vår hälsa.

Inhalation Sciences står redo för en kommersialisering av systemet Preciseinhale. Hittills har bolaget sålt en handfull system till välrenommerade bolag inom Life Science-marknaden. Mangold bedömer att Inhalation Sciences kan ta en mindre andel av en potentiell marknad på 2600 system i Europa och USA i ett första steg. Globalt uppgår bolagets marknad till drygt 7 miljarder kronor. När bolaget får Preciseinhale färdig för användning i klinik väntar vi oss en växande kundbas inom något år.

En värderingsansats har gjorts utifrån försiktiga antaganden. I ett basscenario räknar Mangold med att bolaget tar 10 procent av den potentiella marknaden under en tioårsperiod. Utifrån dessa antaganden får vi ett DCF-värde på 11,6 kronor per aktie. Det ger en uppsida på 70 procent från nuvarande kursnivå. 

Tisdag 19 november

Kontaktuppgifter till Mangold Insight. 

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight:
Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdateringar till små och medelstora tillväxtbolag.

Disclaimer :
Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.