Inhalation Sciences - Bygger för långsiktig tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Inhalation Sciences

Inhalation Sciences påverkades av svårigheter att få till avslut med kunder under det tredje kvartalet, till följd av den rådande pandemin. Inga intäkter kunde därför bokföras. Totalt sett över 9 månader har bolaget ökat sina intäkter med 63 procent.

Framgent ser det alltjämt bättre ut med ett märkbart ökat intresse för produkten PreciseInhale. Ett antal nya kunder har valt att beställa PreciseInhale under hösten vilket väntas leda till intäkter under fjärde kvartalet. En dubblering av antal utestående offerter jämfört med föregående år har även noterats.

Mangold har valt att skjuta fram intäkterna ytterligare ett hack framåt till följd av covid-19. Det motiverade värdet uppgår till 18 kronor vilket också blir vår riktkurs för aktien, en uppsida på 55 procent. Triggers i aktien utgörs av framgångar i validering av PreciseInhale för kliniska studier och ökat antal order samt eventuella tecken på att bolaget ska in på nya marknader. 

Fredag 27 november

Kontaktuppgifter till Mangold Insight: 

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer : Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.