Hoodin - The new kid on the block - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Hoodin 

Mangold inleder bevakning av Hoodin med rekommendationen Köp och en riktkurs på 10,70 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Hoodin vill förenkla bevakning av digitalt innehåll genom att automatisera processen. I takt med att det digitala innehållet ökar och att många bolag har svårt att effektivt utföra bevakning och inhämtning av information ökar efterfrågan.

EU inför våren 2021 nya regulatoriska krav vilket innebär att bolag inom medicinteknik och läkemedel behöver bevaka publiciteten kring sina produkter. Hoodin är ett perfekt verktyg då bransch- och funktionsanpassade lösningar erbjuds. Hoodin utmanar inte bara nuvarande konkurrenter utan de skapar en ny spelplan att agera på.

Mangold spår att Hoodin kan ta fem procent av marknaden för mediaövervakning inom branscherna medicinteknik och läkemedel till år 2024. DCF-värderingen visar en riktkurs per aktie på 10,70 kronor vilket resulterar i en uppsida om 150 procent.

onsdag 9 september

Kontaktuppgifter till Mangold Insight:

Analyst, Insight:
Fia Andersson
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5098

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.