Gigger Group - Växer och tar marknadsandelar - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar sin analys på Gigger Group

Gigger Groups omsättning för det första kvartalet 2021 uppgick till drygt 10,6 miljoner kronor vilket är en 26 procentig ökning jämfört med samma period förra året. Kvartalet tyngs av säsongspåverkningar. Tillväxttakten är högre än svenska konkurrenters och bolaget bedöms ha vunnit marknadsandelar. Dotterbolaget Collabs lär uppnå en omsättning för helåret som är i linje med tidigare prognos.

Bearbetningen av den svenska marknaden har fortsatt genom ingångna samarbetsavtal med stöd- och matchningsbolagen Kunskapscompaniet och A till Ö Jobb som ska resultera i nya giggers. Bolaget har utvecklat ett samarbete med schemaläggningstjänsten iPool vilket ökar plattformens redan konkurrenskraftiga tjänsteutbud till arbetstagaren. Nästa steg i bolagets utveckling är expansion till Storbritannien.

Vinstprognoser har justerats ner för året då förlusten för det första kvartalet var högre än väntat. Mangold behåller riktkursen på 4,50 kr vilket resulterar i en uppsida om 115 procent.

Tisdag 25e maj 2021, kl 08:00

KONTAKT

Caspar Hedman
Junior Analyst, Insight

[email protected]
Mobil: +46 7 2050 7013

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.