Game Chest Group - Game Chest mjukstartar året - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Game Chest Group

Spelutvecklingsbolaget Game Chest har inlett året med en omsättningstillväxt om 29 procent jämfört med samma period året innan. Störst tillväxt återfanns bland bolagets abonnemangsplattformar som har visat på ett växande intresse från spelare.

Game Chest har under det första kvartalet offentliggjort tre nya samarbeten och lanseringen av en ny "Games on demand"-tjänst. Mangold ser positivt på bolagets partnerskap och framför allt den nya royaltybaserade abonnemangstjänsten som väntas öka omsättningen.

Mangold upprepar riktkursen om 17,70 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om cirka 108 procent.

Torsdag 27 maj 2021

KONTAKT

Anton Gomez
Junior Analyst, Insight
[email protected]
+46 7 3866 4606 

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer : Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. 

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.