Fluicell - Attraktivt trots hög risk

Mangold inleder bevakning av det medicintekniska bolaget Fluicell med rekommendationen Köp och en riktkurs på 26 kronor per aktie på 12 månader sikt.

Risken i Fluicell är hög då bolaget är relativt nystartat och ännu inte lönsamt. Det innebär att känsligheten för antaganden om tillväxt, lönsamhet samt avkastningskrav är mycket stor. Vår bedömning är att Fluicell under loppet av 2019 kommer att kunna lyfta sin försäljning högst väsentligt. Detta är den enskilt viktigaste faktorn för att bolaget ska gå mot lönsamhet och positivt kassaflöde 2020.

3D-bioprinting kan komma att revolutionera läkemedelsindustrin på liknande sätt som digitalisering, big data och AI nu förändrar många traditionella industrier. Fluicells teknik är unik då bolaget är ensam om att kunna arbeta med en cell i taget, till exempel för att testa nya mediciner på cancerceller. Nyttan med den nya tekniken är uppenbar vad gäller effektivitet, säkerhet och kostnader. Tillväxten för screening och 3D bioprinting förväntas bli mycket hög under de kommande fem åren.

Försäljningen för Fluicell har varit svag under 2018 då bolaget inte haft tillräckliga resurser inom marknadsföring och försäljning samt bristfälliga distributionsavtal. Trots detta gjordes framsteg vad gäller global närvaro och bolaget har idag ett trettiotal kunder. Försäljningsorganisationen har nu förstärkts och nya distributionsavtal finns på plats. Mot denna bakgrund förväntar vi oss ett ökat antal ordrar och stigande försäljning under 2019. När dessa affärer annonseras bör vi få se en uppvärdering av aktien.

Fredag 1 februari

Kontakt
Chef Mangold Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+46(0)8 5277 5022 

Analytiker:
Magnus Behm
[email protected]
+46(0)8 5030 1586

Om Mangold Insight
Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Bevakning av ett bolag inleds med en initieringsanalys i syfte att ge en god inblick i dess verksamhet och på så sätt bidra till ökad förståelse för både bolag och dess aktie.

Disclaimer
Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.