Double Bond Pharmaceutical - Sällsynt potential från öst - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Double Bond Pharmaceutical

Mangold tar upp bevakning av läkemedelsutvecklaren Double Bond Pharmaceutical (DBP) med rekommendationen Köp och riktkursen 3,90 kronor för aktien på 12 månaders sikt. Bolaget utvecklar en läkemedelskandidat mot svår typ av hjärntumör, SI-053, vilken ska genomgå fas 1-studier under 2021. Utvecklingen sker med en tidigare känd substans och ett färdigt läkemedel, Temodex med ursprung från ett universitet i Belarus. För att kunna genomföra fas 1-studier gör bolaget en kapitalanskaffning.

DBP ska med Temodex som prototyp utveckla SI-053 för bättre behandling av glioblastoma, en svår typ av hjärntumör. Bolaget har fått särläkemedel-status (orphan drug) för SI-053 i Europa. Syftet med SI-053 är att det ska vara ett komplement till  standardbehandling och förlänga patientens överlevnad vilket Temodex tidigare visat. SI-053 appliceras lokalt i hjärnan direkt  efter kirurgi vilket bedöms vara mer effektivt än standardbehandling med kemoterapi och strålning som sätts in i ett senare  skede.

Mangold har värderat aktien baserat på försäljningsprognoser för läkemedelskandidaten SI-053. Utifrån våra antaganden om marknad och försäljningspotential har vi riskjusterat nuvärdet. Detta har lett fram till ett motiverat värde på aktien om 3,90  kronor och en uppsida om 160 procent. Om bolaget kan bredda till fler indikationer ser Mangold att potentialen i bolaget ökar.

Onsdag 5 maj

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected] 
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till  små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i  förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället  för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i  enlighet med åsikter framförda i publikationen.
Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i  finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti  för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar  sig på användandet av publikationen.
Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska  personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan  bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande 


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.