Dicot - Framsteg för Viagrautmanare - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Dicot

Framsteg för Viagrautmanare
Dicot har gjort framsteg i prekliniska studier med läkemedelskandidaten Libiguin för erektionsproblem. Studier hos det världsledande forskningsföretaget Pelvipharm i Frankrike har i en av deras djurmodeller visat effekt. I den här första studien visar Libiguin på en signifikant och dosberoende effekt på erektion hos råttor, vilket uppmuntrar till fortsatta studier. Det framkom även i studien att Libiguins effekt var minst lika bra som Viagra som idag utgör standardbehandling för sexuella dysfunktioner som erektionsproblem. 

Fler studier väntas
Under hösten kommer Dicot tillsammans med Pelvipharm att utföra fler studier för att få fram mer kunskap kring Libiguin. Framför allt ska olika doser och behandlingstider studeras och effekt mätas. Mangold ser att framgångar i dessa studier utgör bränsle till aktiekursen. 

Uppdaterad DCF-modell
Mangold anser att bolaget flyttat fram sina positioner och vi har därmed gjort en översyn av sannolikhetsberäkningen i vår DCF-modell. Utifrån beräkning av nuvärde på bolaget och riskjustering sätts riktkursen till 3,30 kronor i ett base case på 12 månaders sikt. 

Torsdag 8 oktober

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.