Cyxone - Trippelchans på succé - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Cyxone

Mangold rekommenderar köp i läkemedelsutvecklingsbolaget Cyxone med en riktkurs om 17 kronor på 12 månaders sikt. Cyxone utvecklar tre läkemededelskandidater inom autoimmuna sjukdomar som RA och MS samt mot Covid-19. Dessa tre kandidater har behandlingsegenskaper som kan höja patientens livskvalité med färre biverkningar och enklare administration. Cyxone står inför en rad intressanta händelser som kan höja värdet på aktien. Finansiering finns även på plats för kommande studier.

Cyxone har inlett fas 2-studier med Rabeximod mot Covid-19. Om denna studie visar positivt resultat då studien ska avläsas under det tredje kvartalet kan Cyxone tillsammans med ett läkemedelsbolag ha ett läkemedel färdigt i början av 2022. Behovet av läkemedel för Covid-19 patienter är stort och Cyxone har valt ett segment med få konkurrenter vilket ökar potentialen. Rabeximod ska även genomgå en studie mot RA, där Mangold ser potential. Inte minst då patentet för Rabeximod har förlängts. Cyxone erbjuder en behandling som kan sättas in i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet där bolaget möter få konkurrenter. Den tredje kandidaten T20K mot MS ska genomgå nya prekliniska studier. Detta för att kunna starta fas 1-studier senare under 2021 för en mer patientvänlig administreringsform.

Mangold har valt att värdera Cyxone utifrån en Sum of the Parts-modell där projekten värderas var för sig och med riskjustering. Summan av dessa riskjusterade projekt pekar på en värdering på drygt 1 miljard kronor. Mangold har valt att sätta riktkurs 17 kronor på aktien. För att riktkursen ska materialiseras behöver Cyxone uppnå vissa händelser i sina projekt. Mangold väntar sig ett intensivt nyhetsflöde i närtid, vilket kan leda till stor uppvärdering av aktien.

Fredag 19 februari

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.