Cyxone - Portfölj på frammarsch

Mangold rekommenderar köp i Cyxone. 

Mangold rekommenderar köp av läkemedelsutvecklingsbolaget Cyxone, listat på Nasdaq First North, med riktkursen 12,90 kronor på 12 månaders sikt. Vi ser flera goda argument för att investera i Cyxone. Bolaget har två projekt i klinisk fas inom immunologiska sjukdomar. Läkemedelskandidaten T20K genomgår fas 1 och Rabeximod ska inleda fas 2b studier i början av 2020. Behovet för nya läkemedel är stort för båda dessa sjukdomar då problem med biverkningar och patentutgångar gör att de större läkemedelsbolagen letar efterträdare. 

Cyxone har inlett fas 1 studier med T20K och väntar på besked att kunna inleda fas 2b-studier med Rabeximod. Dessa triggers bedömer vi kommer höja värdet på bolaget. Vi ser även goda möjligheter för bolaget att genomföra en affär med T20K när väl effektstudier blivit klara. Vi ser även att Rabeximod torde vara attraktiv att licensiera in som ett sätt att erbjuda ett läkemedel utan kraftiga biverkningar som biologiska läkemedel orsakar.

I vår värderingsansats har vi valt att göra en Sum of the Parts-värdering. De båda projekten har riskjusterats för sannolikheter att lyckas och räknats ihop i ett värde på bolaget som ger en betydande uppsida givet nuvarande kurs. Vi anser även att en Peer-värdering med svenska läkemedelutvecklande bolag visar på att aktien värderas konservativt.

Tisdag 10 september 2019

Kontaktuppgifter till Mangold Insight
Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight:
Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer:
Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.
Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.
Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.