Auriant Mining - Ny strategi biter på sikt - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Auriant Mining

Gruvbolaget Auriant Mining minskade sin guldproduktion under det första kvartalet på grund av schemalagt underhållsarbete på en av bolagets malmanläggningar. Bolaget kommer möta dess produktionsprognos för helåret. Guldlagret ökade jämfört med slutet av 2020 som kan realiseras vid ett senare tillfälle.

Auriant har lagt grunden för att de ska kunna växla upp sin produktion och generera vinst framöver. Utöver underhållsarbete har bolaget lagt mycket fokus på gråbergsbearbetning. Bolaget har investerat i prospektering och väntas kunna presentera resultat från provborrning i det andra kvartalet. Åtgärdernas kostnader tynger kvartalets resultat men är positiva från ett helhetsperspektiv.

Mangolds DCF-värdering för Auriant Mining i ett base-case scenario uppgår till 15,27 kronor per aktie och behåller därmed vår riktkurs 16 kronor vilket ger en uppsida om drygt 250 procent från dagens kurs.

Torsdag 17 juni

KONTAKT

Caspar Hedman
Junior Analyst, Insight
+46 7 2050 7013
[email protected] 

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.