Archelon - Portföljprojekt med guldkant - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Archelon

Mangold tar upp Archelon till bolagsbevakning. Archelon förvärvar och förädlar råvarubaserade projekt, främst i gruv- och mineralsektorn. Målet är att utveckla de förvärvade tillgångarna till den punkt att de kan realiseras. Det kan exempelvis ske genom en listning, där planen är att tilldela aktieägarna ett direktägande.

Archelon har en portfölj bestående av fem bolag. Tre av bolagen är verksamma inom prospektering. Dessa är Goldore - vars huvudverksamhet är guldprospektering i Sverige, Akobo Minerals som prospekterar efter guld i Etiopien och det noterade bolaget Bluelake Mineral som prospekterar metaller, olja och gas. Archelon består även av Arctic Roe of Scandinavia vars verksamhet innefattar produktion samt försäljning av "rysk kaviar" och Renewable Ventures Nordic som investerar i cleantech-bolag.

Mangold har valt att värdera Archelon utifrån en Sum of the Parts-modell. Vi har tagit Archelons ägarandel i respektive portföljbolag och multiplicerat det med portföljbolagets uppskattade värde. Vidare har bolagets kassa adderats då den representerar potential för nya investeringar. Sammantaget resulterar detta i ett motiverat värde på 21 miljoner kronor Archelon eller 0,045 kronor per aktie. Mangold har då tagit hänsyn till full utspädning i samband med kommande teckningsoptionsprogram. Det representerar en uppsida på 26 procent i aktien.

Måndag 1 februari

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.