Addvise - Laddar för nya förvärv - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Addvise

Addvise, som förvärvar bolag inom medicinteknik, visade styrka under det utmanande pandemiåret 2020. Även om inga förvärv gjordes under året steg bolagets omsättning till 358,5 miljoner kronor, motsvarande en ökning om 2,5 procent. Det fjärde kvartalet visade något lägre omsättning än vad vi räknat med. Detta berodde på att marknaden går mot normalisering där utrustning för covid-19-patienter minskar och annan utrustning ökar.

Addvise har förbättrat sin lönsamhet där EBITDA-marginalen nu börjat röra sig mot målet 15 procent. Under 2020 uppgick den till 12,9 procent. Då bolaget nu nått en anständig vinstnivå har styrelsen lämnat förslag på utdelning.

Mangold har valt att höja riktkursen till 2,90 kronor vilket ger en uppsida på 80 procent, Tidigare riktkurs uppgick till 2,60 kronor.

Måndag 1 mars

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected]
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.