2cureX - Precist test redo ta spets - Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på 2cureX

Mangold inleder bevakning av 2cureX med en köprekommendation och riktkurs på 48 kronor på 12 månaders sikt. 2cureX är ett danskt medicintekniskt bolag som utvecklat IndiTreat, ett test som ska förbättra cancerbehandlingen genom att få fram rätt läkemedel och göra den mer individanpassad. 2cureX har ursprungligen valt att positionera IndiTreat mot kolorektal cancer. Bolaget avser utveckla IndiTreat till flera cancerindikationer vilket ökar potentialen i bolaget. 

2cureX har förstärkt ledningen i syfte att genomföra en kommersialisering av IndiTreat i Europa. Mangold har valt att bygga sina prognoser på en tänkt marknadsandel för tester inom kolorektal cancer för patienter i sent skede. Under prognosperioden fram till 2027 räknar vi med en tillväxttakt om 70 procent i snitt per år. Det ger en omsättning på över 300 miljoner kronor i slutet av vår prognosperiod. I vår analys har vi valt att tillämpa branschmässig rörelsemarginal på närmare 40 procent.  

Mangold har valt att värdera 2cureX-aktien med en DCF-modell vilken visar uppsida på över 120 procent i ett base-case. 2cureX möter begränsad konkurrens på den tänkta marknaden och väntas därför snabbt ta marknadsandelar. Viktiga katalysatorer för aktien blir den kommande ASCO-kongressen i juni, att få igång försäljningen och fortsatt utveckling av IndiTreat för fler cancerindikationer.

Torsdag 06 maj

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
[email protected] 
+ 46 (0) 8 5277 5022

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till  små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i  förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället  för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i  enlighet med åsikter framförda i publikationen.
Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i  finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti  för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar  sig på användandet av publikationen.
Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska  personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan  bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.


Om Mangold Insight

Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Webbplats
https://insight.mangold.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Mangold Insight via e-post.