Kommuniké från årsstämma den 7 april 2021 i Mälaråsen AB (publ)

Vid årsstämma den 7 april 2021 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 198 853 085 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 10 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 26 900 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2,5 kronor per aktie, eller totalt 6 725 000 kronor. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 9 april 2021, 30 juni 2021, 30 september 2021 och 30 december 2021.

  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2020.
  • Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Henrik Viktorsson, Christian Krüeger, Clara De Château, Robin Englén och Mikael Igelström, intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades även om omval av Henrik Viktorsson som styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 550 000 kr varav 150 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kr ska utgå till var och en av de fyra övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma. Det beslutades vidare att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområde, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter
  • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tiden för årsstämman 2021. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att finansiera förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera investeringar i nya eller befintliga fastigheter och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigades att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

  • Stämman beslutade om att anta ny bolagsordning med anledning av nya lagregler som trätt ikraft avseende avstämningsdag, införa en ny § 10 med möjlighet för styrelsen att samla in fullmakter samt besluta om poströstning inför bolagsstämma samt ändring av lagnamn. Den nya § 10 innebär att efterföljande paragrafnumrering ändras så att nuvarande § 10 blir § 11 osv. Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag upptaget i kallelsen till stämman.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Thomas Lindström, vd

Mälaråsen AB (publ)

+46 (0)70 892 51 30

[email protected] 

Mälaråsen i korthet 

Mälaråsen AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559059-8594, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 70 818 kvm mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Volvo Personvagnar AB. De erbjuder service och verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Hyresavtalen löper till och med den 30 september 2031. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 oktober 2016.


Om Mälaråsen

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Volvo Personvagnar AB.

Webbplats
www.malarasen.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Mälaråsen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]