Kommuniké från årsstämma den 3 april 2019 i Mälaråsen AB (publ)

Vid årsstämma den 3 april 2019 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

    Av tillgängliga vinstmedel om 246 779 211 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 10 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 26 900 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2,5 kronor per aktie, eller totalt 6 725 000 kronor. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 5 april 2019, 28 juni 2019, 30 september 2019 respektive 30 december 2019.
  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2018.
  • Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Henrik Viktorsson, Christian Krüeger och Mikael Igelström, intill slutet av nästa årsstämma. Helena Johnson avböjde omval. Nyval av Clara de Château som ordinarie styrelseledamot. Det beslutades även om omval av Henrik Viktorsson som styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 270 000 kr varav 90 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.

  • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.
  • Det beslutades om ändring av bolagsordningen genom införande av en ny § 9 avseende anmälningsförfarande till bolagsstämma.

Styrelsen tackade avgående styrelseledamot Helena Johnson för sitt arbete.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Robin Englén, vd

Mälaråsen AB (publ)
Tel: +46 (0)8 402 5384
[email protected] 

Mälaråsen i korthet 

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar area och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor som använder fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spolight sedan den 5 oktober 2016. 

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök www.malarasen.se 


Om Mälaråsen

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Volvo Personvagnar AB.

Webbplats
www.malarasen.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Mälaråsen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]