REG

Kallelse till extra bolagsstämma i Mälaråsen AB (publ)

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 oktober 2022. Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras via poströstning, enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast har möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. Informationen om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på dagen för stämman, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman genom poströstning ska:

dels

vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 17 oktober 2022, och

dels

senast den 24 oktober 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst, enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 17 oktober 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs i förväg hos förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts av förvaltaren senast den 19 oktober 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på www.malarasen.se/investor-relations.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 24 oktober 2022. Formuläret ska skickas med post till Mälaråsen AB (publ), "Extra bolagsstämma 2022 Mälaråsen AB (publ)", Att: Oskar Wigsén, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post till [email protected].

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret samt på www.malarasen.se/investor-relations. För att få poströstingsformuläret skickat till sig per post, vänligen kontakta Oskar Wigsén, t.f. vd för Bolaget via telefon +46 (0) 8 402 53 82.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt i original undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret till ovan angivna postadress. Fullmakten är giltig i högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär med ytterligare anvisningar och villkor finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.malarasen.se/investor-relations, och kommer även att skickas per e-post till alla registrerade aktieägare som har anmält sin e-postadress till Bolaget.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan likvärdig behörighetshandling bifogas fullmaktsformuläret, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten. Fullmakten ska vara Bolaget tillhanda senast den 24 oktober 2022 och skickas med post eller e-post på samma sätt som för poströstningsformuläret.

Aktieägarnas rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden avseende Bolaget eller dess dotterbolag som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

En begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast den 15 oktober 2022 med post till Mälaråsen AB (publ), "Extra bolagsstämma 2022 Mälaråsen AB (publ)", Att: Oskar Wigsén, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post till [email protected].

De upplysningar som Bolaget lämnar mot bakgrund av detta kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.malarasen.se/investor-relations, och på Bolagets huvudkontor, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm, senast den 20 oktober 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som har begärt upplysningen.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Per dagen för offentliggörandet av denna kallelse finns det totalt 2 690 000 aktier i Bolaget, motsvarande 2 690 000 röster. Bolaget innehar, vid samma tidpunkt, inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller flera justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om vinstutdelning
  8.        Beslut om tidigareläggning av avstämningsdag för beslutad vinstutdelning
  9. Stämmans avslutade

Beslutsförslag av styrelsen

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokaten Henrik Fritz väljs som ordförande för stämman.

Förslag till beslut om vinstutdelning (punkt 7)

Den 30 september 2022 slutförde Bolaget avyttringen av samtliga aktier i dotterbolagen Mälaråsen Fastigheter i Stockholm AB, org.nr 556680-9710, och Mälaråsen Fastigheter i Märsta AB, org.nr 556073-7446, ("Dotterbolagen"), efter att stämmobeslut om avyttringen av Dotterbolagen fattats vid en extra bolagsstämma den 23 september 2022. Dotterbolagens respektive fastighetsportfölj som omfattades av försäljningen avsåg direkt ägande i fastigheterna Sollentuna Talldungen 13, Stockholm Enare 1 och Sigtuna Märsta 23:6 samt indirekt ägande till fastigheten Uppsala Kungsängen 34:4 genom Dotterbolagens gemensamt helägda dotterbolag, Mälaråsen Fastigheter i Uppsala Kommanditbolag, org.nr 916620-2581 ("Avyttringen"). Styrelsen ska som målsättning ha skiftat ut större delen av likviden från Avyttringen innan slutet av första halvåret 2023.

Styrelsen föreslår att aktieägarna vid den extra bolagsstämman beslutar att belopp om 52,00 kronor per aktie skall utbetalas till aktieägarna, innebärande en total utdelning om 139 880 000 kronor. Vinstutdelningen fördelas lika på det totala antalet aktier i Bolaget. Föreslagen avstämningsdag för utbetalning ska vara den 27 oktober 2022. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 1 november 2022. Sista dag som aktien handlas med rätt till utdelning ska vara den 25 oktober 2022 och första dagen som aktien handlas utan rätt till utdelning ska vara den 26 oktober 2022.

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2021 uppgick Bolagets egna kapital till 171 704 455 kronor, varav fritt eget kapital uppgick till 169 014 455 kronor. Efter utbetalning av vinstutdelning som beslutades av årsstämman den 29 april 2022 med ett belopp om 26 900 000 kronor och totalt 10,00 kronor per aktie, kvarstår 142 114 455 kronor av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att företa smärre justeringar av fattat beslut enligt punkt 7 för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om att tidigarelägga avstämningsdag för beslutad vinstutdelning (punkt 8)

Vid årsstämman i Bolaget den 29 april 2022 beslutades en vinstutdelning med sammanlagt belopp om totalt 26 900 000 kronor och om totalt 10,00 kronor per aktie, av de vid årsstämman tillgängliga vinstmedlen om 169 014 455 kronor. Det beslutades att vinstutdelningen utbetalas vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp, innebärande att det vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2,50 kronor per aktie, således totalt 6 725 000 kronor. Det beslutades om avstämningsdagar för erhållande av vinstutdelning per den 3 maj 2022, 30 juni 2022, 30 september 2022 och 30 december 2022. Samtliga vinstutdelningar förutom dagen per 30 december 2022 har utbetalats och verkställts till aktieägarna.

I syfte att underlätta en utskiftning av likviden från Avyttringen föreslår styrelsen att stämman beslutar att tidigarelägga avstämningsdagen för vinstutdelningen som beslutades på årsstämman den 29 april 2022, vars belopp fastställdes till 2,50 kronor per aktie och med en avstämningsdag den 30 december 2022. Styrelsen bedömer att en sådan tidigareläggning av avstämningsdagen för vinstutdelning är till fördel för samtliga aktieägare i Bolaget.

Förslaget innebär att den extra bolagsstämman beslutar att en vinstutdelning om 2,50 kronor per aktie, med ett totalt belopp om 6 725 000 kronor, ska ha avstämningsdag per 27 oktober 2022. Vinstutdelningen fördelas lika på det totala antalet aktier i Bolaget. Avstämningsdagen för ett beslut om vinstutdelning enligt denna punkt 8 sammanfaller således med avstämningsdagen för beslut enligt punkt 7 ovan. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 1 november 2022. Någon vinstutdelning med avstämningsdag den 30 december 2022 kommer då inte att ske.

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att företa smärre justeringar av beslutet fattat vid bolagsstämman enligt punkt 8 för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Dokumentation

I enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) fogas till förslaget handlingar såsom årsredovisning, revisionsberättelse, styrelseyttrande, styrelseredogörelse och revisorsyttrande. Handlingar och ytterligare information enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga hos Bolaget, vars postadress är Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, och på Bolagets hemsida, www.malarasen.se/investor-relations, senast den 11 oktober 2022. Handlingarna ska även sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin adress.

Kallelsen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.malarasen.se/investor-relations, och kommer även att skickas med vanlig post utan kostnad till de aktieägare som begär det hos Bolaget på Mälaråsen AB (publ), "Extra bolagsstämma 2022 Mälaråsen AB (publ)", Att: Oskar Wigsén, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O Box 7415, 103 91 Stockholm, och därvid uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt kallelsen om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, poströsten med anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, kommuniké och stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets hemsida, www.malarasen.se, under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk/GDPR.html.

* * * * * * *

Stockholm i oktober 2022

Mälaråsen AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Mälaråsen AB (publ)
+46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

Oskar Wigsén, tf. vd
Mälaråsen AB (publ)
+46 (0) 8 402 53 82
[email protected] 

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett publikt holdingbolag, med org. nr 559059-8594, som tidigare, genom sina dåvarande dotterbolag ägde bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Bolaget har emellertid per den 30 september 2022 avyttrat dotterbolagen och förbereder nu en utskiftning av likviden från försäljningen. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan oktober 2016.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök www.malarasen.se


Om Mälaråsen

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Volvo Personvagnar AB.

Webbplats
www.malarasen.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Mälaråsen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]