Kvartalsredogörelse för perioden januari- mars 2017

VD har ordet

Fastigheternas bokförda värde uppgick till 847,6 mkr vid årsskiftet vilket motsvarar fastighetsvärdet vid köpet. Vid kvartalets utgång har fastigheterna värderats av en extern värderare vilket i enlighet med värderingen ger ett nytt bokfört värde på fastigheterna om 925,5 mkr. Det bokförda värdet på fastigheterna med avdrag för uppskjuten skatt ger en resultatpåverkan i första kvartalet om 60,8 mkr. För mer information gällande värderingen av fastigheterna hänvisas till bolagets årsredovisning 2016.

Koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd. De två planerade fusionerna av dotterbolag är genomförda enligt plan under april månad 2017.

Inga jämförelsesiffror redovisas eftersom koncernen inte fanns under perioden januari 2016 - mars 2016. Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och kommer således inte särredovisas.

 

januari   - mars   2017

 
     

Hyresintäkter, tkr

14 588

 

Driftsöverskott, tkr

14 070

 

Förvaltningsresultat,   tkr

9 510

 

Resultat efter skatt,   tkr

69 069

 

Resultat per aktie, kr

25,68

 

Totala tillgångar, tkr

956 892

 

Likvida medel, tkr

22 858

 

Eget kapital, tkr

320 223

 

Belåningsgrad   (LTV)

66 %

 

Aktiedata

Moderbolaget har per utgången av kvartalet oförändrat 2 690 000 stamaktier.

Finansiell kalender

2017-08-29, halvårsrapport

2017-11-29, kvartalsredogörelse Q3

Revisorns granskning

Redogörelsen har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Ytterligare information

Verkställande direktör, Ida Fransson, [email protected], +46 707 24 68 48

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017.


Om Mälaråsen

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Volvo Personvagnar AB.

Webbplats
www.malarasen.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Mälaråsen via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]