Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO 1 i JonDeTech AB är idag den 10 februari 2023

Idag, den 10 februari 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 ("Teckningsoptioner") i JonDeTech AB ("JonDeTech" eller "Bolaget"). Teckningsperioden för Teckningsoptionerna pågår till och med den 15 februari 2023. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i JonDeTech till en teckningskurs om 0,42 SEK per aktie.

Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer JonDeTech att tillföras cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 15 februari 2023, alternativt säljer Teckningsoptioner senast idag den 10 februari 2023. Observera att vissa förvaltare kommer att stänga sin anmälan tidigare än den 15 februari 2023.

Villkor för Teckningsoptionerna:

  • Teckningsperiod: 1 - 15 februari 2023
  • Emissionsvolym: 58 108 220 Teckningsoptioner, motsvarande 58 108 220 aktier vid fullt utnyttjande. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader
  • Teckningskurs: 0,42 SEK per aktie
  • Sista dag för handel med Teckningsoptioner: 10 februari 2023
  • Planerat datum för pressmeddelande om utfall: 17 februari 2023
  • Planerat datum för omvandling till aktier: 24 februari - 2 mars 2023

Notera att Teckningsoptioner som inte avyttras senast idag den 10 februari 2023 alternativt utnyttjas för teckning av aktier senast den 15 februari 2023 förfaller utan värde.

Utnyttjande av Teckningsoptioner
Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner
Om optionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av Teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av Teckningsoptioner.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)
Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Vator Securities och JonDeTechs respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Vator Securities tillhanda senast klockan 17.00 den 15 februari 2023.

För mer information om Teckningsoptionerna, vänligen besök JonDeTechs hemsida (http://www.jondetech.se/investerare/nyttjande-av-to1/).

För mer information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70