REGMAR

JONDETECH FÖRESLÅR EN RIKTAD EMISSION OM CIRKA 3 MSEK TILL WISER UNICORN LIMITED TILL EN TECKNINGSKURS OM 0,65 SEK

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om en riktad nyemission om cirka 3 MSEK till Wiser Unicorn Limited ("Riktad Emission"). Teckningskursen är fastställd till 0,65 SEK per aktie. Motivet med den Riktade Emissionen är att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra fortsatt kommersialisering och etablering på den asiatiska elektronikmarknaden. Extra bolagsstämman är planerad att hållas den 2 mars 2023 och kallelse offentliggörs i separat pressmeddelande.

Riktad Emission till Wiser Unicorn Limited

Den Riktade Emissionen omfattar emission av 4 615 384 aktier till en teckningskurs om 0,65 SEK per aktie. Bolaget kan således tillföras cirka 3 MSEK före emissionskostnader.

Bolaget ingick den 9 februari 2023 ett konsultavtal med Wiser Unicorn Limited ("Wiser Unicorn") avseende köp av konsulttjänster relaterade till kommersialisering och marknadsföring av Bolagets produkter och teknologi i Asien. Mot bakgrund av konsultavtalet med Wiser Unicorn och Bolagets ökade närvaro på den asiatiska elektronikmarknaden kommer Bolaget avsätta cirka 2,55 MSEK av emissionslikviden för Wiser Unicorns fortsatta kommersialisering- och marknadsföringsinsatser under konsultavtalet. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är således att stärka Bolagets såväl finansiella som operationella ställning med en investering från en strategisk aktör som kan erbjuda Bolaget goda samarbets- och tillväxtmöjligheter. Vidare möjliggör den Riktade Emissionen att Bolaget kan tillföras finansiering på ett snabbt och effektivt sätt, inte minst då kostnaderna är betydligt lägre än vid en sedvanlig företrädesemission.

Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan parterna, och representerar en premie på cirka 48,74 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 10 februari 2023. Styrelsen anser att villkoren för den Riktade Emissionen är marknadsmässiga, inte minst mot bakgrund av att någon rabatt inte lämnas i den Riktade Emissionen utan att den snarare föreslås genomföras med en premie/påslag i relation till marknadskursen. Sammantaget anser styrelsen att den Riktade Emissionen utgör ett viktigt steg i att öka och möjliggöra Bolagets fortsatta kommersialisering och etablering på den asiatiska marknaden, och därmed skapar värde för Bolagets samtliga aktieägare.

Då Wiser Unicorn kontrolleras av Bolagets styrelseledamot Dave Wu omfattas den Riktade Emissionen av 16 kap. aktiebolagslagen, den så kallade Leo-lagen och kommer därmed läggas fram för beslut på extra bolagsstämman.

  

 

Antal aktier och aktiekapital

Genom den Riktade Emissionen kan antalet aktier i Bolaget öka med 4 615 384 från 89 912 251 till 94 527 635. Aktiekapitalet kan öka med 176 388,595134 SEK, från 3 436 224,513430 SEK till 3 612 613,108569 SEK.

 

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma är planerad att äga rum den 2 mars 2023. Kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

 

Denna information är sådan som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2023 kl. 13.30.

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70