IndoKina Ventures förlänger teckningsperioden

IndoKina Ventures styrelse ha beslutat förlänga teckningsperioden i pågående emission, som ursprungligen löpte mellan den 25 maj och den 7 juni, fram t o m den 15 juni. Detta då ett antal investerare som uttryckt intresse av att deltaga i emissionen också velat träffa bolagets företrädare och detta har inte kunnat ordnas under förra veckan med anledning av helgdag och ExeoTechs bolagsstämma.

STOCKHOLM, SVERIGE, 11 juni 2018

För mer information kontakta:

Olle Anderson, Styrelseordförande, [email protected]
Henrik von Essen, VD/CEO, [email protected]
IndoKina Ventures AB (publ)
Tel 070-342 05 51

Om IndoKina Ventures

IndoKina Ventures AB (publ), ("IndoKina") 559136-5548, affärsidé är investera i mindre onoterade bolag i Vietnam och Kambodja exponerad mot växande privatkonsumtion, växande turism men även export med målsättning att bygga upp och utveckla en portfölj om fem till tio investeringar med en investeringshorisont på tre till fem år. Därefter skall portföljbolagen vara mogna för att avyttras, noteras eller delas ut till IndoKina Ventures aktieägare.

IndoKina Ventures är idag ett helägt dotterbolag till ExeoTech Invest AB (publ) noterat på NGM-MTF (ETIN)

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i IndoKina Ventures. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i IndoKina Ventures sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjort idag. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.


Om IndoKina Ventures

Prenumerera

Få löpande information från IndoKina Ventures via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat