REG

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 inleds idag

Idag, den 14 augusti 2023, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO4 i Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden pågår till och med den 28 augusti 2023. Varje teckningsoption av serie TO4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 0,018 SEK per aktie. För att teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 28 augusti 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 23 augusti 2023.

Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO4 finns att tillgå från Bolagets webbplats på www.imsys.ai.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO4:

Nyttjandeperiod: 14 augusti 2023 - 28 augusti 2023.

Teckningskurs: 0,018 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 924 926 880 teckningsoptioner av serie TO4. Vid fullt nyttjande nyemitteras 924 926 880 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 16 648 683,8 MSEK, före emissionskostnader. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4: 23 augusti 2023.

Utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 12 948 976,320 SEK, från 11 316 557,574 SEK till 24 265 533,894 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 924 926 880 aktier, från
808 325 541 till 1 733 252 421 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 53,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 28 augusti 2023, alternativt avyttras senast den 23 augusti, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO4 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 28 augusti 2023.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckningsoptionsinnehavare kan kontakta sin förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.imsys.ai.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Imsys AB i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5050 1595

E-post: [email protected]

För ytterligare information:

Jonas Wærn, Verkställande direktör Imsys AB (publ)

E-post: [email protected]

Telefon: +46 7 0322 8663

Om Imsys AB (publ):

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai.

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB