REG

Omräkning av teckningsoptioner av serie TO5 med anledning av genomförd företrädesemission

Med anledning av den företrädesemission av units i Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") som offentliggjordes genom pressmeddelande den 29 september 2023 ("Företrädesemissionen") och som, efter ianspråktagande av garantiåtaganden, tecknades till totalt 47,1 procent, har omräkning gjorts i enlighet med villkoren för Bolagets teckningsoptioner av serie TO5 avseende teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. Styrelsen har, i enlighet med villkoren, gjort justeringar för att uppnå ett skäligt resultat av omräkningen. Villkoren finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.imsys.ai.

Den nya teckningskursen per aktie motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 21 december 2023 till och med den 8 januari 2024, dock lägst kvotvärdet och högst 0,0009 SEK, och det nya antalet aktier som varje (1) teckningsoption berättigar till teckning av uppgår till sextiofem (65) aktier. Före omräkningen motsvarade teckningskursen 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 21 december 2023 till och med den 8 januari 2024, dock lägst kvotvärdet och högst 0,06 SEK, och varje (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) aktie. Övriga teckningsoptionsvillkor kvarstår oförändrade.

För ytterligare information

Jonas Wærn, Verkställande direktör Imsys AB (publ)

E-post: [email protected]

Telefon: +46 703 22 86 63

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB