REG

Kommuniké från årsstämma i Imsys AB (publ)

Vid årsstämman i Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "bolaget") den 31 oktober 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.imsys.ai.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022/2023.

Beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022/2023.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter och att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 75 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av Magnus Stuart, Bengt Edlund, Per Ekman och Jonas Wærn till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Magnus Stuart valdes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare om nyval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Hanna Sewén som huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 13 415 150,1606 kronor, från 14 015 828,526 kronor till 600 678,3654 kronor, utan indragning av aktier i syfte att anpassa kvotvärdet för att möjliggöra genomförande av den beslutade företrädesemissionen (se nedan).

För att möjliga minskningen av aktiekapitalet beslutade årsstämman om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen.

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen och godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 29 september 2023 om nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, av högst 50 056 530 450 aktier, högst 70 079 142 630 teckningsoptioner av serie TO6, berättigande till teckning av totalt 70 079 142 630 aktier i bolaget, och högst 70 079 142 630 teckningsoptioner av serie TO7, berättigande till teckning av totalt 70 079 142 630 aktier i bolaget. Emissionerna genomförs med utgivande av så kallade units. En (1) unit består av femtio (50) aktier, sjuttio (70) teckningsoptioner av serie TO6 och sjuttio (70) teckningsoptioner av serie TO7.

Rätt att teckna units ska, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen den 2 november 2023 är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Varje (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Teckningskursen per unit är 0,05 kronor, motsvarande en teckningskurs om 0,001 kronor per aktie. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 6 november 2023 till och med den 20 november 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

Varje (1) teckningsoption av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 19 februari 2024 till och med den 4 mars 2024. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie under perioden från och med den 2 februari 2024 till och med den 15 februari 2024, dock högst 0,00125 kronor och lägst aktiens kvotvärde.

Varje (1) teckningsoption av serie TO7 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 8 maj 2024 till och med den 22 maj 2024. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie under perioden från och med den 22 april 2024 till och med den 6 maj 2024, dock högst 0,00125 kronor och lägst aktiens kvotvärde.

De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.imsys.ai. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för omräkning i vissa fall.

För att möjliggöra genomförande av företrädesemissionen beslutade årsstämman om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen.

Beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen och sammanläggning av aktier

Årsstämman beslutade om sammanläggning av aktier (1:500), varigenom antalet aktier i bolaget minskar genom att 500 aktier läggs samman till en aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande. Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen. Styrelsen avser att fastställa avstämningsdagen efter att företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Beslutet om sammanläggningen av aktier är villkorat av att en eller flera av bolagets större aktieägare, vederlagsfritt accepterar att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 500. Denna eller dessa aktieägare ska även åta sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med 500.

För att möjliggöra sammanläggningen av aktier beslutade årsstämman om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen.

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna minska bolagets skuldsättning eller stärka bolagets finansiella ställning, tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Wærn, verkställande direktör, Imsys AB (publ)

[email protected]

+46 703 228 663

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena rymdapplikationer, bildigenkänning, automotive och transportationlösningar, mobilkommunikation, medicinsk bildanalys och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

I Imsyskoncernen finns också företaget ForensIQ One som arbetar med digital forensik.

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB