REGMAR

Imsys offentliggör utfall av företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONG KONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7, vilken offentliggjordes genom pressmeddelande den 29 september 2023 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 7,1 procent med och utan stöd av uniträtter, varav cirka 7,0 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Det innebär att garantiåtaganden om 401 173 372 units, motsvarande 40,1 procent av Företrädesemissionen, har tagits i anspråk. Imsys tillförs därmed 23,6 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 17,0 MSEK tillförs kontant och cirka 6,6 MSEK tillförs genom kvittning av skulder.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 20 november 2023. Företrädesemissionen omfattade högst 1 001 130 609 units och det slutliga utfallet visar att 70 004 124 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 7,0 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 822 504 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 0,1 procent av Företrädesemissionen. Således tecknades 70 826 628 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 7,1 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden om 401 173 372 units, motsvarande cirka 40,1 procent av Företrädesemissionen, har därmed tagits in anspråk. Sammantaget tecknades 472 000 000 units, motsvarande 23 600 000 000 nyemitterade aktier, 33 040 000 000 teckningsoptioner av serie TO6 och 33 040 000 000 teckningsoptioner av serie TO7.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt 23,6 MSEK före emissionskostnader. Cirka 17,0 MSEK tillförs Bolaget kontant och cirka 6,6 MSEK tillförs Bolaget genom kvittning av skulder till Formue Nord Markedsneutral A/S under det låneavtal som ingicks i samband med att Företrädesemissionen beslutades samt tidigare ingångna låneavtal. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 41,3 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO7 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 41,3 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 1 november 2023 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 23 600 000 000 aktier, från 1 001 130 609 aktier till 24 601 130 609 aktier, och aktiekapitalet ökar med 14 160 000,00 SEK, från 600 678,3654 (med beaktande av den minskning av aktiekapitalet med 13 415 150,1606 kronor som beslutades vid årsstämma i Bolaget den 31 oktober 2023) SEK till 14 760 678,3654 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om 95,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO6 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 33 040 000 000 aktier, från 24 601 130 609 aktier till 57 641 130 609 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 19 824 000,00 SEK, från 14 760 678,3654 SEK till 34 584 678,3654 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 57,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO7 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 33 040 000 000 aktier, från 57 641 130 609 aktier till 90 681 130 609 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 19 824 000,00 SEK, från 34 584 678,3654 SEK till 54 408 678,3654 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 36,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Handel med betalda tecknade units ("BTU")

Handel med BTU sker fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO6 och TO7, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 50, 2023.

Teckningsoptioner av serie TO6

Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 februari 2024 till och med den 15 februari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,00125 SEK. Teckningsoptioner av serie TO6 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 19 februari 2024 till och med den 4 mars 2024.

Teckningsoptioner av serie TO7

Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 22 april 2024 till och med den 6 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,00125 SEK. Teckningsoptioner av serie TO7 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 8 maj 2024 till och med den 22 maj 2024.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare, däribland Mangold Fondkommission AB, lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 17,5 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer kontant ersättning, eller 22,5 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer ersättning i form av nyemitterade units. De emissionsgaranter som lämnat garantiåtaganden inom intervallet 25,0-47,1 procent av Företrädesemissionen kan dock enbart erhålla garantiersättning i form av units. Varje sådan unit ska bestå av 50 nyemitterade aktier, 70 teckningsoptioner av serie TO6 och 70 teckningsoptioner av serie TO7. Teckningskursen för units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,05 SEK per unit, motsvarande 0,001 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Garantiersättningen och teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och de parter som har lämnat garantiåtaganden, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av flertal marknadsfaktorer. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsförhållanden. Totalt kan därmed högst 106 200 000 units komma att emitteras som garantiersättning till garanterna, motsvarande högst 5 310 000 000 aktier, högst 7 434 000 000 teckningsoptioner av serie TO6 och högst 7 434 000 000 teckningsoptioner av serie TO7.

Beslut om emission av units till garanterna avses fattas av Bolagets styrelse och kommer vid behov att vara villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma i Bolaget. Information om emissionsbeslut kommer att offentliggöras genom pressmeddelande

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Imsys i samband med Företrädesemissionen. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Imsys AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22:e november 2023 kl.14:00 CET.

För ytterligare information

Jonas Wærn, Verkställande direktör Imsys AB (publ)

E-post: [email protected]

Telefon: +46 703 22 86 63

Om Imsys AB

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Imsys. Inga åtgärder har vidtagits, och inga åtgärder kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Imsys har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som Imsys offentliggjorde den 1 november 2023. Varken uniträtter, betalda tecknade units ("BTU") eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. I alla EES-medlemsstater, förutom Sverige, är detta meddelande endast riktat till och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras detta dokument och allt annat material i relation till värdepapperen som beskrivs häri endast till, och riktar sig endast till, och alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att tas i anspråk med "kvalificerade investerare" (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) vilket är en del av Storbritanniens lag i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018 gällandes (i) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Förordningen"); eller (ii) företag med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2 (a) till (d) i Förordningen (alla sådana personer betecknas tillsammans som "relevanta personer"). I Storbritannien är all investering eller investeringsaktivitet som detta meddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att bedrivas med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder på grund av detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Imsys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Imsys lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB