REG

Imsys meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONG KONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats hos Bolagsverket. Handel med betalda tecknade units ("BTU") kommer därför att upphöra och BTU kommer att ersättas med aktier och teckningsoptioner av serie TO4 och TO5. Sista dag för handel med BTU är den 14 juli 2023 och teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5 tas upp till handel på NGM Nordic SME den 20 juli 2023.

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU till nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO4 med kortnamn IMSYS TO4 samt teckningsoptioner av serie TO5 med kortnamn IMSYS TO5. Första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5 på NGM Nordic SME är den 20 juli 2023. Sista dag för handel av teckningsoptioner av serie TO4 är den 23 augusti 2023 och sista dag för handel av teckningsoptioner av serie TO5 är den 19 januari 2024.

Teckningsoptioner av serie TO4

Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 28 juli 2023 till och med den 10 augusti 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO4 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 14 augusti 2023 till och med den 28 augusti 2023.

Teckningsoptioner av serie TO5

Varje teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 december 2023 till och med den 8 januari 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK. Teckningsoptioner av serie TO5 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 10 januari 2024 till och med den 24 januari 2024.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Imsys i samband med Företrädesemissionen. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Jonas Wærn, Verkställande direktör Imsys AB (publ)

E-post: [email protected]

Telefon: +46 7 0322 8663

Om Imsys AB

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Vidare ingår nu även företaget ForensIQ One i Imsys koncern, ett nyköpt företag som sedan 3,5 år är verksamma i den attraktiva digitala forensikmarknaden.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Imsys. Inga åtgärder har vidtagits, och inga åtgärder kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Imsys kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som Imsys offentliggjorde den 8 juni 2023.

Varken uniträtter, betalda tecknade units ("BTU") eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. I alla EES-medlemsstater, förutom Sverige, är detta meddelande endast riktat till och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras detta dokument och allt annat material i relation till värdepapperen som beskrivs häri endast till, och riktar sig endast till, och alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att tas i anspråk med "kvalificerade investerare" (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) vilket är en del av Storbritanniens lag i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018 gällandes (i) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Förordningen"); eller (ii) företag med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2 (a) till (d) i Förordningen (alla sådana personer betecknas tillsammans som "relevanta personer"). I Storbritannien är all investering eller investeringsaktivitet som detta meddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att bedrivas med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder på grund av detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Imsys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Imsys lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0011643410 Mentor Mangold Fondkommission AB