REGMAR

Imsys AB kallar till extra bolagsstämma den 5 april 2023

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma, onsdagen den 5 april 2023, klockan 16.00. Stämman äger rum hos Imsys AB med adress; Johanneslundsvägen 3, 2 trappor i Upplands Väsby.

Aktieägare som önskar delta i extrastämman skall:

dels        vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 28 mars 2023 (avstämningsdagen),

dels        senast fredag den 31 mars 2023 ha anmält sitt deltagande samt eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Imsys AB, Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby; eller per e-post [email protected] med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Om en aktieägare företräds genom ombud skall en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kommer att finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.imsystech.ai och kan skickas till aktieägare som så begär. Fullmakt i original skall uppvisas senast vid inpassering vid stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 28 mars 2023 då sådan införing verkställs. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltare senast den 30 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Föreslagen dagordning

  1. Öppnande av stämman.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
  8. Val av nya styrelseledamöter.
  9. Fastställande av arvoden till styrelsen.
  10. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Förslag till beslut vid Extrastämma i Imsys AB den 5 april 2023

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Stefan Mårtensson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningens föreslag kommer att offentliggöras genom pressmeddelande och på Bolagets hemsida, www.imsystech.ai, senast den 13 mars 2023..

Punkt 8 - Val av nya styrelseledamöter

Valberedningens föreslag till val av nya styrelseledamöter kommer att offentliggöras genom pressmeddelande och på Bolagets hemsida, www.imsystech.ai, senast den 13 mars 2023.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelsen

Valberedningens föreslag kommer att offentliggöras genom pressmeddelande och på Bolagets hemsida, www.imsystech.ai, senast den 13 mars 2023.

Punkt 10 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för antalet aktier och aktiekapitalet enligt följande.

I syfte att öka styrelsens handlingsutrymme och flexibilitet att besluta om emissioner med stöd av stämmans bemyndigande den 20 oktober 2022, särskilt med beaktande av det minskade utrymmet efter registrering av emissionen i samband med förvärvet av ForensIQ One AB, föreslås att stämman antar ändringar av bolagsordningen enligt både styrelsens förslag A och B nedan, varvid bolagsordning enligt styrelsens förslag B endast kommer att registreras vid behov.

Ändringar i bolagsordningen enligt förslag A

Nuvarande lydelse:

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 600 000 och högst 10 400 000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 26 000 000 och högst 104 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse:

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 500 000 och högst 18 000 000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 45 000 000 och högst 180 000 000 stycken.

Ändringar i bolagsordningen enligt förslag B

Nuvarande lydelse:  

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 600 000 och högst 10 400 000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 26 000 000 och högst 104 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse:  

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 stycken.

________________________________________

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande har Imsys AB (publ) totalt 45 668313 aktier och röster, och ett aktiekapital som uppgår till 4 566831,3000 kronor.

ALLMÄNT 

Fullständiga förslag till beslut (punkterna 7-10) hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Johanneslundsvägen 3, i Upplands Väsby samt på Bolagets hemsida, www.imsystech.ai senast fr.o.m. onsdagen 22 mars 2023 och skickas ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

För giltigt beslut enligt punkt 10 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas vid den extra bolagsstämman 5 april 2023. 

 

Stockholm i mars 2023

Imsys AB (publ) 

Styrelsen 

MAR

Denna information är sådan information som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars, 2023 kl. 08:30 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Wærn, Verkställande Direktör

[email protected], 0703-228663

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.


Om Imsys

Prenumerera

Få löpande information från Imsys via e-post.

Handelsinformation

Marknad Nordic SME Kortnamn IMSYS ISIN-kod SE0021309689 Mentor Mangold Fondkommission AB