VD-byte i LPES Foods

Christina Nygren, VD för LPES Group, helägt dotterbolag till ExeoTech, lämnar med omedelbar verkan alla sina uppdrag inom LPES Group och dess dotterbolag. Olle Anderson, VD i ExeoTech tillträder samtidigt som VD för det idag ända kvarvarande helägda operativa dotterbolaget LPES Foods.

LPES Foods är en svensk restauranggrossit vars huvudsakliga verksamhet utgörs av forsäljning och distribution av kött, grönsaker, ost, olivolja och potatis till restauranger i framförallt nordvästra Skåne men även Stockholm. LPES Foods har under hösten genomlevt ett priskrig på dess största produkt, kött, vilket medfört att LPES Foods har haft det mycket tufft under slutet av 2018. LPES Foods har på kort tid kraftigt reducerat sina kostnader och har ökat sitt fokus på främst grönsaker. Nu i mars månad har alla vidtagna åtgarder slagit igenom och en synlig återhämtning konstaterats.

Avsikten är att i linje med den i november antagna nya strategin minska ägandet i LPES Foods till högst 40 % och att LPES Foods framöver skall samägas med personal och en driven entrepeneur. Arbete med detta pågar och målsättningen är att det skall kunna vara på plats före halvårsskiftet.

I samband med att ExeoTech antog en ny strategi i november 2018 och moderbolagets verksamhet flyttades från Kalmar till Stockholm avgick ExeoTechs tidigare revisor i samtliga bolag inom gruppen. Ny revisor har sedan dess utsetts i moderbolaget och de verksamheter som i enlighet med den nya strategin kommer att fortsatt konsolideras. För LPES Foods, men även LPES Group, har vi valt att avvakta med att utse ny revisor då avsikten är att inom närtid minska ägandet till högst 40 %. Bokslutsarbetet pågår i dessa bolag och kommer att vara klart i april. I samband med att bokslutsarbetet slutförs och ny struktur kommer på plats så kommer även ny revisor utses.

LPES Foods, men även LPES Group, har dock därfor i dagarna fått ett s.k. likvidationsföreläggande från Bolagsverket som innebär att Bolagen måste betala en straffavgift om 2 700 kr och att Bolagen hotas med att försättas i likvidation om Bolagen inte inom den angivna tidsfristen, i detta fall den 11 juni 2019, tillsatt en ny revisor. Såsom beskrivits ovan kommer ny revisor att utses i Bolagen under april.

I samband med att Christina lämnar LPES Group med dotterbolag övertar ExeoTech även hennes 20 %- iga delägande i LPE Saigon AB, det Bolag som innehar de exklusiva rättigheterna till att försälja och distribuera produkter från La Petite Epicerie Saigon Ltd (Vietnam) på ett antal marknader i Norra Europa. Bolaget har även så kallad "right of first refusal" för övriga marknader i Europa. Produktutbudet omfattar idag sylt, honung, torkad tropisk frukt, ekologiskt te och ekologisk frystorkad frukt.

ExeoTechs VD Olle Anderson säger i en kommentar "Vi skall nu se till att vi snarast får all formalia på plats, att LPES Foods återhamtning fortsätter och att vi innan halvarsskiftet lyckas genomföra en struktur som innebär att vårt ägande i LPES Foods minskar till högst 40 % samtidigt som en driven entrepeneur och ett för de anstallda incitamentsprogram kommer på plats. Jag vill också ta tillfallet att tacka Christina för hennes insatser och samtidigt önska henne all lycka och framgång i hennes fortsatta engagemang i Österhagen Glass AB."

STOCKHOLM, SVERIGE, 27 mars 2019

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör,
[email protected] 
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 14.45 CET.


Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899