Tidigare försäljning av Sameffekt annullerat, ny försäljning genomförd

ExeoTech Invest AB (publ). ExeoTech Ventures, helägt dotterbolag till ExeoTech Invest, har idag parallellt annullerat tidigare avtal avseende försäljning av Sameffekt till Freitag Wikman Holding AB, delägt av Sameffekts VD, och samtidigt ingått nytt avtal om försäljning med en ny extern köpare av Sameffekt. Överenskommet pris uppgår till 3 MSEK, vilket är något lägre än vid tidigare avtalad försäljning och ger motsvarande kassatillskott. Bokföringsmässig reavinst uppgår till cirka 1,6 MSEK och investeringen i Sameffekt har med detta gett en årsavkastning om 49 %.

Dagens affärs skall ses mot bakgrund av att sedan försäljningen av Sameffekt AB för 3,25 MSEK till Freitag Wikman Holding AB presenterades och ExeoTech kallat till extra stämma för godkännande enligt Leo-lagen, en framgångsrik affär för ExeoTech Ventures som efter knappt tre år gav en reavinst om cirka 1,8 MSEK och en årsavkastning om cirka 57 %, en tillsynes bra affär för alla inblandade parter då ExeoTech Ventures högt satta avkastningskrav överträffades samtidigt som personal och ledning, Sameffekts viktigaste tillgång, blev ägare till en framgångsrik verksamhet, så har köpare, säljare och Sameffekt kontinuerligt erhållit mail från Facile & Co AB ("Facile"), ett intressebolag till ExeoTech där ExeoTech vidtagit åtgärder för att tillsätta minoritetsrevisor och särskild granskningsman, något som dock Facile bestrider, om att Facile har för avsikt att stoppa försäljningen. Detta trots att varken Faciles VD, styrelse eller Facile som bolag, är aktieägare i ExeoTech. Syftet har endast varit att framtvinga en försäljning av ExeoTechs aktier i Facile till Faciles VD, styrelse och närstående för en obetydlig summa.

Tidvis har dessa mail varit mycket obehagliga och tyvärr har även kunder och andra intressenter runt både ExeoTech och Sameffekt drabbats av dessa mail. Facile har även kontaktat myndigheter och nu senast även gjort ett utskick till ExeoTechs aktieägare i avsikt att förhindra försäljningen av Sameffekt. Detta kan nu konstateras ha varit till skada framförallt för Sameffekt avseende pågående rekryteringar, införsäljning hos nya kunder, men även motivation hos personal och ledning.

ExeoTech har därför i samråd med Freitag Wikman Holding AB och Sameffekt sökt efter en alternativ köpare som accepteras av både personal och ledning. Idag har ExeoTech Ventures ingått avtal om försäljning av Sameffekt till en ny extern köpare, dock till ett något lägre pris, men fortsatt en mycket bra affär för ExeoTech.

Avslutningsvis så innebär detta således att den extra stämma som kallats till den 28 februari för att godkänna tidigare aviserade försäljning av Sameffekt till Freitag Wikman Holding AB ställs in.

KALMAR, SVERIGE, 15 februari 2018

För mer information kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, [email protected]
Jesper Birgemo, VD/CEO, [email protected]
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34 

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)


Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899