Styrelsen beslutar om strategiförändring för att synliggöra värden och skapa bättre förutsättningar för värdetillväxt

ExeoTechs styrelsen har efter en genomgång av nuvarande verksamhet beslutat att företa ett antal förändringar för att skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå de krav på tillväxt och lönsamhet som våra aktieägare har rätt att kräva samt synliggöra värden. Styrelsens uppfattning är att i den utvecklingsfas de bolag ExeoTech investerar i så är en driven entreprenör med ett tydligt incitament en väsentlig framgångsfaktor. Transparanta och tydliga incitamentsprogram för de anställda är också enligt styrelsens uppfattning en viktig förutsättning för lönsam och snabb tillväxt i de bolag ExeoTech investerar i. Därtill beslöt styrelsen även att föreslå att ExeoTechs säte skall flyttas från Kalmar till Stockholm och att ExeoTech, moderbolaget, skall minimera alla kostnader utöver noteringsrelaterade kostnader samt att alla kostnader som berör arbete framöver måste vara rörliga.

Den strategi som antogs av styrelsen innebär att:

  • Att ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj av bolag, 10 till 15 bolag, verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.
  • De bolag ExeoTech investerar i skall befinna sig i en tidig tillväxtfas med en redan etablerad produkt eller tjänst och portföljbolagens kapitalbehov skall avse tillväxtdrivande marknads- investeringar och utökat rörelsekapital för expansion. ExeoTech skall äga minst 10 % och högst 40 % i de bolag ExeoTech investerar i dels för att få ett väsentligt inflytande, dels för att säkerställa att ExeoTech alltid investerar jämte en driven entreprenör. ExeoTech skall därtill alltid verka för att det skall finnas tydliga incitaments program för de anställda.
  • ExeoTech skall vara en aktiv ägare och verka i portföljbolagen dels genom sedvanligt styrelsearbete, dels genom att kunna bistå bolagens ledning vid behov. ExeoTech skall därutöver kunna bistå portföljbolagen med finansieringslösningar.
  • ExeoTechs investeringshorisont skall vara 3 till 5 år. Avsikten är att portföljbolagen därefter skall avyttras eller kunna noteras och delas ut till ExeoTechs aktieägare om det bedöms vara fördelaktigt.
  • ExeoTech skall kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

Styrelsen kommer därför nu att ta fram en plan för hur den nya strategin, d v s att ExeoTech skall äga minst 10 % och högst 40 % i de bolag ExeoTech investerar i jämte en driven entreprenör samt att det skall finnas tydliga incitaments program för de anställda, skall implementeras i befintliga helägda portföljbolag.

I en kommentar säger ExeoTechs Ordförande Olle Andersson "Vi måste skapa de bästa möjliga förutsättningarna för lönsam och snabb tillväxt i de bolag ExeoTech investerar i. På så sätt skapar vi stark värdetillväxt för våra aktieägare. Den förändring som nu beslutats tillsammans med tidigare beslut om att respektive dotterbolag skall välja en lokal lösning, intern eller extern, för bokföring och administration reducera våra kostnader samt stärker våra portföljbolags verksamhet. Vår, d v s styrelsens, uppfattning är att i den utvecklingsfas de bolag ExeoTech investerar i så är en driven entreprenör med ett tydligt incitament en väsentlig framgångsfaktor. Transparanta och tydliga incitamentsprogram för de anställda är också enligt styrelsens uppfattning en väsentlig förutsättning för lönsam och snabb tillväxt i de bolag ExeoTech investerar i. Vi skapar nu förutsättningar för detta och på så sätt bästa möjliga värdetillväxt för våra aktieägare. Jag räknar med att vi mycket snart skall kunna presentera hur den nya strategin skall implementeras i våra befintliga dotterbolag och med den synliggöra värden."

KALMAR, SVERIGE, 26 november 2018 - (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

För mer information kontakta:
Jesper Birgemo, VD/CEO, [email protected]
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)


Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899