MÅNADSBREV - APRIL 2018

  • Nettoomsättningen i mars justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 39 % jämfört med motsvarande period 2017.
  • Nettoomsättning för första kvartalet justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 60 % jämfört med motsvarande period 2017.
  • Nettoomsättning i mars uppgick till cirka 2,4 MSEK (f.å. cirka 2,4 MSEK), en minskning med cirka 2 % jämfört med motsvarande period 2017.
  • LPES Group där bl.a. LPES Foods och LPES ingår, uppnådde i mars en tillväxt på 64 %, trots att det kalla vädret i Sverige haft en negativ inverkan på den svenska verksamheten.
  • För EV minskade omsättningen med cirka 37 % då Sameffekt inte längre ingår.
  • Målet för befintliga verksamheter är att nå en nettoomsättning om cirka 65 MSEK
  • kvarstår intakt. 

ExeoTech Invest - Nettoomsättning 2018

                                                               2018                2017              Förändring

             

(KSEK) 

mars

 Y-T-D

mars Y-T-D mars Y-T-D

ExeoTech Food Ventures (1) 

1744,9

3315,2

1064,2

2012,2

64% 

65% 

ExeoTech Ventures (2)

657,3 

1104,7

1041,1

2097,9

-37% 

-47% 

Oak Event (3) 

- -

334,4 

360,0 

-100% 

-100% 

Totalt 

2402,2

4419,9 

2439,7

4470,1

-2% 

-1% 

Bidrag avyttrade verksamheter 

- -

712,5 

1714,8

   

Kvarvarande verksamheter 

2402,2

4419,9 

1727,2 2755,3

39% 

60% 

Andel av omsättningsmål 2018 (4) 

3,7% 

6,8% 

       

 

(1) I EFV ingår LPES Foods, LPE Saigon, LPES Trading , LPE Int Ltd och Österhagenprodukter
(2) I EV ingår fr.o.m jan 2018 endast rådgivnings och investeringsverksamhet.
(3) Verksamheten i Oak Event avvecklades under 2017.
(4) Omsättningsmål för 2018 är cirka 65 MSEK 

Kalmar den 9 april 2018 

KONTAKTINFORMATION

Jesper Birgemo, VD 070 - 895 39 34, [email protected]
Fredrik Nygren, styrelseordförande 070 - 428 35 10, [email protected] 

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. Visionen är att skapa en snabbväxande, lönsam och kassaflödespositiv företagsgrupp med en stabil bas i livsmedelssektorn som möjliggör mer opportunistiska investeringar i andra sektorer och att denna kombination säkerställer en kontinuerligt konkurrenskraftig avkastning. Målet är att kontinuerligt uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Med konkurrenskraftig avkastning avses en genomsnittlig absolut totalavkastning, d v s tillväxt i substansvärde med hänsyn till utdelningar, om minst 10 % per år, över en konjunkturcykel. ExeoTech skall dela ut minst 50 % av uppnådd avkastning i samband med avyttringar.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN). 


Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899