Kommuniké från extrastämma

Idag har en extrastämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades samt av VD:s anförande. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

  • Stämman beslutade att minska antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:1 000, d v s 1 000 befintliga aktier byts ut mot en ny aktie och att styrelsen bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen, vilken ska infalla efter att beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket. Bolagsstämman fattade även beslut om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra sammanläggning.
  • Stämman godkännde överlåtelsen av verksamheten i Österhagenprodukter AB till Österhagen Glass AB, där vissa nyckelanställda i Österhagenprodukter och LPES Group ingår som väsentliga ägare.

ExeoTechs VD, Olle Anderson, presenterade i sitt anförande ReCap Moduler AB, i vilket ExeoTech äger cirka 10 %. ReCap Moduler, som just erhållit en order på två miljövänliga tvätt moduler av GotlandsHem, Gotlands kommunala bostadsbolag, till ett uppskattat värde om cirka 2,4 MSEK, upplever för närvarande ett mycket ett stort intresse för framförallt ReCaps tvätt modul från bl.a. bostadsbolag. VD, Olle Anderson, berättade att han räkna med att ReCap nu snabbt omvandlar utestående offerter och förfrågningar till konkreta order och med det kan uppvisa en mycket positiv utveckling.

VD kunde även berätta att mars månad varit starkt för La Petite Epicerie Saigon, i vilket ExeoTech äger cirka 40 %, och att det viktigaste för bolagets tillväxt just nu är att smidigt genomföra aviserat förvärv som tillför välbehövlig produktionskapacitet för torkad frukt, en ökning av produktionskapaciteten med nästan 30 gånger. Därtill till en kostnad som motsvarar knappt en femtedel av den nyinvesteringskostnad LPES hade fått om LPES själv valt att investera i motsvarande kapacitet.

KALMAR, SVERIGE, 1 april 2019

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, [email protected]
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2019 kl. 12.08 CET.


Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899