Kallelse till fortsatt bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till fortsatt årsstämma fredagen den 4 oktober 2019 kl. 10.00, c/o IndoKina Ventures, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.

A: RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Registrering och anmälan:
Aktieägare som önskar delta i den fortsatta stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 16 augusti 2019, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 27 september under adress ExeoTech Invest AB, "Fortsatt bolagsstämma", adress se ovan, eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier:
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 27 september 2019, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud med mera:
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman, dock senast fredagen den 27 september 2019, insändas till ExeoTech Invest AB, "Fortsatt stämma", c/o Indokina Ventures, Engelbrektsplan 2, 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.exeotech.se.

 1. ÄRENDEN PÅ FORTSATTA BOLAGSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av personer att justera protokollet.
 6. Prövning av om den fortsatta bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 12. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor.
 13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.
 14. Förslag till beslut avseende ersättning till bolagsledningen
 15. Förslag till bolagsordningsändring (aktiekapital gränser, antal aktier, aktieslag).
 16. Förslag till beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler.
 18. Årsstämmans avslutande.

C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET

För giltigt beslut under punkten  15 och 16 erfordras att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

 D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

 I bolaget finns per dagen för kallelsen 3 471 967 679  aktier med en röst vardera.

 E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 11 - 15 och 17 finns nedan.

Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

G. FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT PUNKTERNA 11 - 15 och 17

Styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden (punkterna 11 - 13) 

Styrelsen föreslår att styrelsen skall bestå av 3 (tre) ledamöter utan suppleanter samt att arvode skall utgå till styrelsen med sammanlagt 110 000 kronor att fördelas med 50 000 kronor till styrelsens ordförande och 30 000 kronor till envar övrig styrelseledamot. Vidare föreslås att utskottsarbete ej ska vara arvoderat samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning. 

Styrelsen föreslår omval av Henrik von Essen, Fredrik Nygren och Olof Anderson. Som styrelsens ordförande föreslås Fredrik Nygren.

Förslag till beslut avseende ersättning till bolagsledningen ( punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. ExeoTech-koncernen ska sträva efter att erbjuda bolagsledningen marknadsmässiga ersättningar. Den totala ersättningen ska baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet och prestation samt bestå av följande delar:

 • Fast kontant grundlön
 • Rörlig kontant lön
 • Pension
 • Deltagande i incitamentsprogram
 • Övriga förmåner och anställningsvillkor

Styrelsens förslag till principer står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolagen och personer i bolagsledningen. Principerna omfattar verkställande direktör och övriga personer i bolagsledningen. Bolagsledningen består för närvarande endast av verkställande direktören.

Fast kontant grundlön

Den fasta grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och bestå av en kontant månadslön. Grundlönen baseras på ovanstående faktorer. Fördelning mellan fast grundlön och rörlig lön ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Rörlig kontant lön.

Den rörliga lönen baseras dels på koncernens resultat dels på individuella kvalitativa parametrar och uppgår till högst fyra (4) månadslöner.

Deltagande i incitamentsprogram

Bolagsledningen äger rätt att teckna optioner enligt fastställda riktlinjer.

Pension  

Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen. Pensionsgrundande lön utgörs av den fasta grundlönen. För anställda i utlandsverksamhet kan pensionsförmåner anpassas till lokal praxis.

Övriga förmåner och anställningsvillkor

Övriga förmåner ska vara marknadsmässige och bidra till att underlätta befattningshavarens möjlighet att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Uppsägningstid om sex (6) månader gäller mellan bolaget och verkställande direktören. För övriga personer i bolagsledningen gäller en uppsägningstid om tre (3) månader.

Avgångsvederlag vid uppsägning från bolagens sida kan uppgå till högst sex (6) månadslöner, med undantag för verkställande direktören där avgångsvederlag vid uppsägning på grund av ägarförändringar kan utgå med högst en (1) årslön.

Övrigt samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalts håller sig inom de ramar som angetts som ovan.

Styrelsen bemyndigas frångå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.   

Förslag till bolagsordningsändring (Aktiekapital gränser och antal aktier) (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 6 630 000 kronor och högst 26 520 000 kronor (§ 4). Styrelsen föreslår att antalet aktier kan uppgå till lägst 3 400 000 000 och högst 13 600 000 000 (§ 5).

Aktierna skall kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 13 600 000 000 och serie B till ett antal av 13 600 000 000: Aktie av serie A skall medföra 10 röster aktie av serie B en röst

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktie utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt)

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antalet aktier av samma slag som finns redan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler. (punkt 17)

 Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas, utöver kontant betalning, med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma emissionsvillkoren. Emission ska kunna ske för genomförande av företagsförvärv, förvärv av rörelse eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet, strategiska samarbeten, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv eller samarbeten, och för att kunna stärka bolagets finansiella ställning vid behov samt för att möjliggöra finansiella omstruktureringar såsom återbetalning av lån.

4 september 2019

Styrelsen

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, [email protected]
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2019 kl. 15:31 CEST.

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)


Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899