Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 april 2019 på Engelbrecktsplan 2, Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 09.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 mars dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 25 mars 2019 under adress ExeoTech Invest AB, "Stämma", 114 34, Stockholm eller via e-post till [email protected]

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 25 mars 2019 vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman, dock senast måndagen den 25 mars 2019, insändas till ExeoTech Invest AB, "Extrastämma", c/o Indokina Ventures AB, Engelbrecktsplan 2, 1/2 tr, 114034 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.exeotech.se

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av personer att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Förslag om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen
9. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av verksamheten i Österhagenprodukter AB
10. Övriga frågor
11. Stämmans avslutande.

C. FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9

Styrelsen föreslår att bolagsstämman i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier fattar beslut att minska antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:1 000, det vill säga 1 000 befintliga aktier byts ut mot en ny aktie. Vidare föreslås att styrelsen ska bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen, vilken ska infalla efter att beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Aktieägare vars innehav på avstämningsdagen för sammanläggningen inte är jämnt delbart med 1 000 ska från en större aktieägare i bolaget kostnadsfritt erhålla en eller flera så kallade utjämningsaktier så att sådan aktieägares innehav blir jämnt delbart med 1 000. Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till 2 721 967.

För att möjliggöra sammanläggning förslår styrelsen att bolagsstämman även fattar beslut om följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

"§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 875 000 000 stycken och högst 3 500 000 000 stycken. "

Föreslagen lydelse:

"§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 875 000 och högst 3 500 000."

Punkt 10

Den verksamhet som bedrevs i Österhagenprodukter AB, 100 % ägt av ExeoTech, har överförts till ett nytt bolag, Österhagen Glass AB, via en inkråmsöverlåtelse. Det nya bolaget, Österhagen Glass AB, har samtidigt genomfört en nyemission, och ingått ett royaltyavtal med Österhagenprodukter AB. Detta innebär att varumärket Österhagen fortsatt kommer att ägas till 100 % av ExeoTech och den exklusivitet som omfattas av royaltyavtalet avser glass, sorbet och direkt relaterade produkter. Förändringen har ingen omedelbar resultatpåverkan.

ExeoTechs ägarandel i det nya bolaget Österhagen Glass AB är efter genomförd nyemission 40 %. Resterande 60 % ägs av anställda och strategiska partners.

ExeoTech Invest AB (publ) styrelse föreslår att stämman godkänner överlåtelsen av verksamheten i Österhagenprodukter AB till Österhagen Glass AB, där vissa nyckelanställda i Österhagenprodukter och LPES Group ingår som väsentliga ägare.

Bakgrunden till förslagna överlåtelsen av verksamheten är att Österhagenprodukter visserligen under 2018 fördubblat sin försäljning och förbättrat resultatet, men det är fortsatt en bit kvar till lönsamhet. Den nya strukturen, som uppfyller kriterierna i ExeoTechs nya strategi, med delägande och incitamentsprogram, gör det möjligt att sänka de fasta kostnaderna som i kombination med ett starkt varumärke och det där "lilla extra" i försäljningen kan göra bolaget lönsamt. För ExeoTechs del innebär den nya strukturen dels royaltyintäkter på Österhagen Glass AB:s försäljning, dels en potentiell värdetillväxt aktieinnehavet i Österhagen Glass AB.

D. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET

För giltigt beslut under punkt 9 erfordras att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. För giltigt beslut under punkten 10 erfordras att aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

E. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 2 721 967 679 aktier med en röst vardera.

F. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats från och med den 15 mars 2019. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

H. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i mars 2019

ExeoTech Invest AB (publ)

Styrelsen


Om ExeoTech

ExeoTech Invest skall bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande bolag.

Webbplats
www.exeotech.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från ExeoTech via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat Kortnamn ETIN ISIN-kod SE0004237899